Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg nieograniczony: „OCHRONA I DOZÓR MIENIA MUZEUM GROSS – ROSEN W ROGOŹNICY, MONITOROWANIE I KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTU I TERENU MUZEUM W WAŁBRZYCHU" - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Środa, 08 listopada 2017

Przetarg nieograniczony: „OCHRONA I DOZÓR MIENIA MUZEUM GROSS – ROSEN W ROGOŹNICY, MONITOROWANIE I KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTU I TERENU MUZEUM W WAŁBRZYCHU"

 

Ogłoszenie nr 612753-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu: OCHRONA I DOZÓR MIENIA MUZEUM GROSS – ROSEN W ROGOŹNICY, MONITOROWANIE I KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTU I TERENU MUZEUM W WAŁBRZYCHU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu, krajowy numer identyfikacyjny 166338900000, ul. ul. Ofiar Gross-Rosen  26 , 58152   Rogoźnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 421 580, e-mail muzeum@gross-rosen.pl , faks 748 421 594. Adres strony internetowej (URL): www.gross-rosen.eu  
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gross-rosen.eu  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gross-rosen.eu  
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych, sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA I DOZÓR MIENIA MUZEUM GROSS – ROSEN W ROGOŹNICY, MONITOROWANIE I KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTU I TERENU MUZEUM W WAŁBRZYCHU
Numer referencyjny: DAGiK.1469/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ochrony i dozoru mienia Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy, monitorowanie i kompleksowe utrzymanie czystości obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu, a w szczególności A/ W zakresie ochrony i dozoru Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross – Rosen 26: 1. Fizyczny dozór i ochrona mienia Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy (teren byłego obozu koncentracyjnego wraz z przyległymi kamieniołomami), 2. Dozorem objęte są obiekty: budynek ekspozycyjny Muzeum, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, brama główna, łaźnia, barak „francuski”, tkalnia, pomnik-mauzoleum, kuchnia więźniarska, barak nr 7, wieża wartownicza, krematorium, miejsca straceń – Ściany Śmierci (wraz z tablicami upamiętniającymi),ekspozycje muzealne, ogrodzenie, teren przyległego kamieniołomu, a także wyposażenie pomieszczeń (meble, sprzęt komputerowy i inne), 3. Dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz dozorowanych obiektów w celu sprawdzenia  zabezpieczeń (zamknięcia pomieszczeń, okien, wyłączenie oświetlenia i urządzeń elektrycznych – odnotowując obchody w Książce pracy pracowników ochrony (daty i godziny przeprowadzonych obchodów, zauważone braki, uszkodzenia lub dewastacje). Ponadto Wykonawca wyposaży osoby dozorujące w urządzenia systemu kontroli obchodów, dzięki którym możliwa będzie pełna kontrola nad wykonywanymi obchodami w oparciu o stworzony harmonogram, w którym wyznaczone są punkty kontrolne w obiektach takich jak: a) Kamieniołom, b) Ściana Śmierci / krematorium, c) Barak nr 7, d) Barak Francuski, e) Tkalnia, f) Budynek ekspozycyjny Muzeum, g) Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, h) Kuchnia więźniarska, i) Wieża wartownicza j) Łaźnia 4. Ochrona i dozór nad mieniem będzie obowiązywać w niżej wymienionych okresach czasu: a) w okresie zimowym od 01.10. do 30.04. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 d0 7:00, w soboty i niedziele w godzinach od 16:00 do 8:00, b) w okresie letnim od 01.05. do 30.09. od poniedziałku do piątku w godzinach od 19:00 do 7:00, w soboty i niedziele w godzinach od 19:00 do 8:00 c) całodobowa ochrona i nadzór w dniach: pierwszy dzień Wielkanocy, 1 stycznia, 25 grudnia. d) dodatkowa ochrona wynikająca z sytuacji szczególnych tj. organizacja uroczystości, badania archeologiczne inne badania i okoliczności, których zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, również na terenie i obiekcie Muzeum Gross – Rosen w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9. 5. Czynności ochrony i dozoru będą wykonywane przez minimum jednego pracownika na zmianie, 6. Informowanie o zauważonych awariach, pożarach, włamaniach czy innych nieprawidłowościach zwierzchnikom i kierownictwu Muzeum oraz odpowiednim organom (Policji, Straży Pożarnej, pogotowiu energetycznemu, wodociągowemu, itp), 7. W stosunku do osób trzecich stwarzających zagrożenie dla mienia lub pracowników Muzeum (bądź osób zwiedzających) należy podjąć wszelkie możliwe, zgodne z prawem działania w celu ujęcia lub usunięcia z terenu Muzeum osób stwarzających zagrożenie, 8. W sytuacji wystąpienia zagrożenia pracownik ochrony ma obowiązek wezwania grupy interwencyjnej, 9. Jeżeli w ciągu dnia (kiedy nie ma ochrony fizycznej) wystąpi jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający ma prawo wezwać grupę interwencyjną drogą telefoniczną. Przyjazdy grupy interwencyjnej powinny być wliczone w cenę ofertową, 10. Do obowiązków wykonawcy należy także patrolowanie obiektu chronionego – Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy – w formie dojazdów patrolowych, 11. Umundurowanie, sprzęt i niezbędne wyposażenie oraz środki łączności zapewnia i pokrywa wykonawca, 12. Karmienie i opieka nad 2 służbowymi psami, będącymi własnością Muzeum - koszty karmienia i opieki weterynaryjnej należy skalkulować wg obowiązujących stawek i ująć w cenie ofertowej, 13. Do obowiązków wykonawcy należy również palenie i obsługa pieca centralnego ogrzewania w okresie zimowym opałem stałym zapewnionym przez Zamawiającego, 14. Obsługa pieca centralnego ogrzewania powinna być prowadzona podczas dyżuru – zmiany zgodnie z instrukcją bezpiecznej pracy pieca c.o. Pracownik powinien posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacji pieca c.o. oraz Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci znajdujących się na obiektach Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy. W przypadku awarii spowodowanych zaniedbaniami i nieprawidłową obsługą pieca c.o., koszty związane z jego naprawą i uruchomieniem pokrywa  wykonawca. 15. Obsługa systemu telewizji obserwacyjnej – monitorowanie terenu Muzeum w Rogoźnicy, 16. Obsługa systemu sygnalizacji alarmu pożaru w Rogoźnicy i podejmowanie czynności i procedur zgodnie z wytycznymi.   B/ W zakresie monitorowania terenu i obiektu Muzeum Gross – Rosen w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9: 1. Włączanie posiadanego przez Zamawiającego systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączenie go do systemu monitorowania wykonawcy przy wykorzystaniu łączy telefonicznych oraz jego eksploatacja, konserwacja i naprawa. 2. Monitorowanie obejmuje: - alarm-naruszenie stref ochronnych, - alarm techniczny-informacja o uszkodzeniach systemu alarmowego, - informacja o włączeniu i wyłączeniu systemu alarmowego bez kontroli czasu, - powiadamianie oficera dyżurnego w Komisariacie Policji w Wałbrzychu oraz innych uzgodnionych służb i osób w razie odebrania informacji o włamaniu lub napadzie, 3. Monitorowanie obiektu chronionego przez system sygnalizacji pożaru – powiadamianie oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oraz innych służb i osób w razie odebrania informacji o alarmie pożarowym, 4. Do wykonawcy usługi należy: - konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru, dokonywanie napraw i usuwania usterek, naprawy, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, mają być wykonywane bezpłatnie w czasie do 48 godzin od chwili zgłoszenia (w przypadku braku możliwości naprawy urządzeń na miejscu, wykonawca wymieni je na sprawne – nie pobierając dodatkowej zapłaty, 5. Wykonawca po otrzymaniu informacji o alarmie zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowej interwencji przez służby patrolowo – interwencyjne, 6. Ochrona obiektu dodatkowo przez służby patrolowe. Jeden dojazd patrolowy na dobę w dni robocze, ustawowo wolne oraz świąteczne w godz. od 21:00 do 6:00. C/ Kompleksowe utrzymanie czystości obiektu i terenu Muzeum Gross – Rosen w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9: 1. Sprzątanie obiektu Muzeum w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9 we wszystkie dni pracy Muzeum tj. od poniedziałku do piątku po godzinie 14 – tej: - pomieszczenia biurowe, korytarze, toalety – ogółem powierzchnia użytkowa ok. 609 m2, - utrzymanie podłóg pomieszczeń w należytej czystości (codzienne mycie lub odkurzanie oraz pastowanie podłóg raz w tygodniu – dotyczy posadzek i paneli, - wycieranie na bieżąco kurzu z mebli urządzeń, parapetów, grzejników, c.o. oraz lamp, - codzienne opróżnianie pojemników na śmieci, - bieżące utrzymanie czystości korytarzy i toalet, -pranie wykładzin i tapicerki meblowej 2 razy w ciągu 12 m-cy, - mycie okien raz na kwartał, -sprzątanie po ewentualnych remontach wykonywanych w pomieszczeniach Muzeum, - utrzymanie czystości na strychu (pomieszczenie magazynowe) i w pomieszczeniach piwnicznych, 2. Utrzymanie otoczenia Muzeum w czystości, które jest ograniczone ogrodzeniem z siatki, 3. Zapewnienie w okresie zimowym odśnieżania dróg komunikacyjnych oraz terenu parkingu, 4. Środki i sprzęt do utrzymania czystości zapewnia Wykonawca, 5. Bieżące nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania instalacji c.o. oraz wodno- kanalizacyjnej, kontrolowanie stanu poziomu oleju opałowego i odpowiednio wcześnie informowanie Zamawiającego o potrzebie uzupełnienia paliwa w okresie grzewczym, 6. Uruchamianie i wyłączanie systemu alarmowego w zależności od potrzeb i ustaleń Zamawiającego, 7. Zapewnienie opieki i karmienie 1 psa stróżującego w godzinach popołudniowych i nocnych w dni robocze oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy całodobowo. Zakup karmy i opieka weterynaryjna należy do kompetencji Zamawiającego. 8. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na terenie Muzeum Gross – Rosen w Wałbrzychu 2 pracowników obecnie wykonujących usługi wymienione w punkcie C /sprzątaczkę i konserwatora/ na okres trwania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 92522000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98341140-8
90910000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 409756,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2016 r. poz.1432 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - wykonał /wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy usługi o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto - każda (słownie: trzysta tysięcy złotych), których przedmiotem była lub jest ochrona fizyczna obiektu/obiektów użyteczności publicznej, z których minimum jedna usługa dotyczy bezpośredniej fizycznej ochrony i dozoru historycznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku zamówień obecnie wykonywanych (nie zakończonych), wartość zrealizowanej części zamówienia (przed upływem terminu składania ofert) nie może być mniejsza niż 300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych). - dysponuje minimum 2 osobami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia i mogącymi wykazać co najmniej 24-miesięcznym stażem pracy w ochronie osób i mienia oraz posiadającymi minimum średnie wykształcenie, które będą nadzorować i kontrolować pracę pracowników ochrony fizycznej stałej i doraźnej oraz dozorujących sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych; - dysponuje minimum 5 osobami przeznaczonymi do bezpośredniego stałego dozoru osób i mienia, mogącymi wykazać co najmniej dwunastomiesięcznym stażem pracy w ochronie osób i mienia oraz posiadającymi minimum zawodowe wykształcenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.2.1 - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.2.2 – oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności; 6.2.3 – oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 6.2.4 - oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2 Części IV SIWZ: 7.1 Składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie maja przepisy rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy: 6.1.1 - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 3). DOWODAMI, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, jest to oświadczenie wykonawcy. 6.1.2 – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4). 6.1.3 – dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN 6.1.4 - aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby/osób udzielających pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający, w celu oceny, Czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumentem, o którym mowa, jest w szczególności zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) najpóźniej do 22.11.2017r. do godz. 12.00 Wadium należy wnieść na konto Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy: BZ WBK 62 1090 2271 0000 0001 0201 9397 przelewem z zaznaczeniem; wadium przetargowe: „OCHRONA I DOZÓR MIENIA MUZEUM GROSS – ROSEN W ROGOŹNICY, MONITOROWANIE I KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTU I TERENU MUZEUM W WAŁBRZYCHU"

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
doświadczenie w zakresie usług ochrony mienia    20,00
Liczba własnych grup interwencyjnych na terenie miasta Wałbrzycha    20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 1. zmiana wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 2. osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, 3. dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca, 4. umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, 5. zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawa, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą SIWZ. 6. osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiającym osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie przedmiotowej usługi, - nie wywiązywania się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, - wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacji z pracy osób wskazanych do realizacji usług, skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego. 7. zamawiający dopuszcza zmianę umowy w okolicznościach przewidzianych przez art. 144 ust. 1 ustawy pzp. 8. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.11.2017
Data modyfikacji : 10.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba udostępniająca informację:
Igor Hoffman
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szudziński
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL