Biuletyn Informacji Publicznej Rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir V w dawnym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Piątek, 27 maja 2016

Rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir V w dawnym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen

 

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na :

Rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir V w dawnym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen

 

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir V w dawnym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen na podstawie Projektu budowlano-konserwatorskiego rekonstrukcji obrysu i remontu zachowanych elementów budynku Rewir V w dawnym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, będącego załącznikiem do SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia wykonać należy:

1.1 Prace rozbiórkowe i roboty ziemne

Skucie wylewki betonowej z fragmentów podmurówki. Rozbiórka podmurówki kamiennej i oczyszczenie formaków kamiennych. Rozbiórka uszkodzonych fragmentów posadzki klinkierowej wraz z uszkodzonym podkładem betonowym i oczyszczenie płytek nadających się do powtórnego wykorzystania. Zdemontowanie silnie spękanych fragmentów posadzki betonowej.

Dopuszcza się pozostawienie istniejących wymurowań kamiennych, znajdujących się w dobrym stanie technicznym, po uzyskaniu zgody autorów projektu.

W wewnętrznym obrysie budynku należy zebrać warstwę gruntu grubości ok 23cm. W pasie 1m przy podmurówce, zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej, należy wybrać grunt do poziomu posadowienia podmurówki. Po odtworzeniu podmurówki i obsypaniu części bez zachowanych posadzek grysem bazaltowym wykopy (zewnętrzny i wewnętrzny) należy zasypać i zagęścić.

1.2 Fundamenty, mury oporowe

Zakłada się odtworzenie rozebranej podmurówki kamiennej na wykonanym uprzednio podkładzie z chudego betonu. Do tego celu należy wykorzystać, nadające się do powtórnego użytku, materiały pochodzące z rozbiórki. Podmurówkę kamienną należy odtworzyć z montażem sączków ceramicznych w rozstawie co 3m, przy wykonaniu nachylenia każdego sączka w kierunku strony zewnętrznej minimum 3%.

Należy ją odtworzyć na częściowych (do ½ wymiaru elementu kamiennego) spoinach poziomych i pionowych z zaprawy recepturowej mineralnej o składzie (na 1m3):

- cement portlandzki - 118 kg/m3,

- zawiesina gliniana - 0,196 m3/m3,

- piasek z miejscowego kruszywa #0-2mm - 0,83 m3/m3,

- kruszywo miejscowe #2-5mm - 0,15 m3/m3,

- woda - 180 dm3/m3.

Do przygotowania 1 m3 zawiesiny glinianej o konsystencji śmietany należy użyć 0,90 m3 gliny tłustej (o zawartości piasku do 3%) usypanej luźno. Przy ręcznym sposobie mieszania zaprawy w pierwszej kolejności należy wlać do skrzyni zawiesinę, wsypać cement i wymieszać składniki do utrzymania jednolitej barwy. W drugiej kolejności do mieszaniny należy wsypać piasek i dolewając wody mieszać całość aż do uzyskania jednolitej masy.

Zużycie przygotowanej ilości zaprawy powinno nastąpić w ciągu 2 godzin, przy temperaturze otoczenia wyższej niż 20°C w ciągu 1 godziny. Resztę przestrzeni spoin należy zachować pustą w celu ręcznego wypełnienia kompozycją o nazwie handlowej „Spoina KB” firmy Poltrade lub porównywalnej.

Pomiędzy pracami murarskimi z wykorzystaniem zaprawy recepturowej a „Spoiny KB” należy zachować minimum 7-dniową przerwę roboczą. Ze względu na sztywność tak wykonanego muru należy również wykonać przerwy dylatacyjne co maksymalnie 10 mb długości podmurówki, w których spoiny pionowe wypełnione zostaną materiałem trwale plastycznym o kolorze zbliżonym do zastosowanej

zaprawy recepturowej, np. „Weber tec PU K25” firmy Saint-Gobain Construction Products Polska lub porównywalnym. Prace z wykorzystaniem zapraw recepturowych należy prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej, w okresie jesienno zimowym pod tymczasowym zadaszeniem.

Po zakończeniu prac murarskich należy hydrofobizować górne powierzchnie podmurówki preparatem Remmers Funcosil WS lub porównywalnym.

1.3 Posadzki i schody

Zachowane posadzki i schody należy oczyścić. Do czyszczenia należy stosować jak najdelikatniejsze metody, np. natryskiwanie zimną względnie gorącą wodą lub czyszczenie parą wodną a w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń pastą czyszczącą Remmers Alkutex Fassadenreiniger Paste lub porównywalną.

Fragmenty posadzki betonowej znajdujące się w fazie destruktu należy usunąć.

Silnie spękane duże fragmenty posadzki betonowej należy zdemontować oraz powtórnie wbudować w miejscach pierwotnych na stabilnym podkładzie z betonu C12/15, styki wyspoinować preparatem Remmers Flexfuge (lub porównywalnym) w kolorze cementowoszarym.

Zachowane powierzchnie betonowe (posadzki betonowe, podkład pod posadzką ceramiczną i schody) należy wzmocnić powierzchniowo preparatem Remmers KSE 300 lub porównywalnym. W celu osiągnięcia pożądanej głębokości wnikania należy nasączać wskazanym preparatem małe powierzchnie bez przerw, mokre na mokre, aż nanoszony materiał nie będzie już wchłaniany przez podłoże. Ilość preparatu niezbędna do wzmocnienia zależy od stopnia zwietrzenia materiału budowlanego. Zużycie może wynosić pomiędzy 0,5 a 9 l/m2. Wymagane zużycie należy określić w trakcie badań wstępnych oraz na powierzchni próbnej. Aplikacja przy użyciu niskociśnieniowego urządzenia natryskowego lub opryskiwacza butelkowego. Aby można było nasączyć całą osłabioną strefę preparatem wzmacniającym konieczne jest, aby wzmacniana powierzchnia była powietrznie sucha, chłonna i nie podgrzana. W momencie wykonywania zabiegu zarówno temperatury preparatu jak i podłoża oraz otaczającego powietrza powinny mieścić się w zakresie pomiędzy 8°C i 25°C. Dla uniknięcia silnego podgrzania można stosować np. osłony przeciwsłoneczne.

Z betonu C12/15 należy wykonać podkłady pod odtwarzaną nawierzchnię z płytek klinkierowych. Płytki należy układać na zaprawie Remmers Extraflex lub porównywalnej, spoinować preparatem Remmers Flexfuge (lub porównywalną) w kolorze cementowo-szarym. W przypadku zbyt małej ilości płytek w stosunku do pokrywanej powierzchni, należy nimi w pierwszej kolejności pokryć zewnętrzne krawędzie.

Po okresie 4 tygodni od momentu strukturalnego wzmocnienia betonu należy wykonać hydrofobizację powierzchni betonowych oraz posadzek płytkowych preparatem Remmers Funcosil WS lub porównywalnym. Sposób aplikacji jak w przypadku preparatu wzmacniającego.

W części bez zachowanych posadzek zaprojektowano ułożenie w obrysie budynku geowłókniny i obsypanie jej warstwą grysu bazaltowego gr. 5cm.

1.4  Inne

       Ceglane pozostałości po podmurówkach podtrzymujących korytowe umywalki należy oczyścić, ustabilizować przy użyciu zaprawy REMMERS Historic Kalkspatzenmörtel (lub porównywalnej) oraz hydrofobizować ich górna powierzchnie preparatem Remmers Funcosil WS lub porównywalnym.

1.5 Kolejność prowadzonych prac

- skucie wylewki betonowej z podmurówek,

- zebranie ok. 24cm warstwy gruntu w zewnętrznym obrysie budynku w pasie 1m (do poziomu posadowienia),

- zebranie ok. 20cm warstwy gruntu w wewnętrznym obrysie budynku.

- zebranie ok. 40cm warstwy gruntu w wewnętrznym obrysie budynku w pasie 1m (do poziomu posadowienia),

- oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych. W przypadku braku lub

uszkodzenia betonowej kratki, studzienkę przykryć betonowa pokrywą,

- oczyszczenie zachowanej nawierzchni z kostki kamiennej w sąsiedztwie studzienek kanalizacyjnych,

- rozbiórka podmurówki kamiennej. Uwaga: stabilne elementy podmurówki zachować po uzyskaniu zgody projektanta.

- oczyszczenie formaków kamiennych z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczeń,

- wykonanie podkładu z chudego betonu,

- odtworzenie podmurówki kamiennej z montażem sączków ceramicznych w rozstawie co 3m,

- zasypanie wykopów (zewnętrznego i wewnętrznego) przy podmurówce,

- rozebranie uszkodzonych fragmentów posadzki ceramicznej,

- skucie uszkodzonego podkładu betonowego pod rozebraną posadzką,

- uzupełnienie podkładu betonowego pod odtwarzaną posadzkę ceramiczną,

- odtworzenie uszkodzonych fragmentów posadzki ceramicznej,

- oczyszczenie zachowanej posadzki ceramicznej,

- zdemontowanie silnie spękanych fragmentów posadzki betonowej,

- powtórne wbudowanie spękanych fragmentów posadzki betonowej,

- oczyszczenie zachowanej posadzki betonowej,

- wzmocnienie zachowanej i powtórnie wbudowanej posadzki betonowej oraz zachowanych podkładów pod posadzkę ceramiczną,

- oczyszczenie i wzmocnienie zachowanych fragmentów schodów,

- oczyszczenie i ustabilizowanie ceglanych pozostałości po podmurówkach podtrzymujących korytowe umywalki,

- ułożenie geowłókniny w obrysie budynku,

- obsypanie geowłókniny grysem bazaltowym,

- hydrofobizacja górnych powierzchni podmurówek, posadzek i zachowanych fragmentów schodów

Zamawiający wyznacza dni: 02.06 oraz 03.06. 2016 r., dniami, w których Wykonawcy będą mogli dokonać wizji lokalnej obrysu na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Zamiar odbycia wizji lokalnej należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu: 74 842-15-80, bądź mailowo pod adresem e-mail : k.kret@gross-rosen.eu, celem ustalenia terminu oraz godziny.

Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie: Muzeum Gross-Rosen, 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9, sekretariat, w terminie do dnia: 13.06.2016r. do godz. 10.00

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Termin wykonania: 90 dni od daty podpisania Umowy.

Pliki do pobrania

 • SIWZ
  27.05.2016 12:00
  Data modyfikacji : 27.05.2016 13:11
  451.88 KB
 • 27.05.2016 12:00
  Data modyfikacji : 27.05.2016 13:11
  6.23 MB
 • Ogłoszenie
  27.05.2016 12:00
  Data modyfikacji : 27.05.2016 13:11
  180.87 KB
 • Ogłoszenie o wyborze oferty
  24.06.2016 13:48
  Data modyfikacji : 24.06.2016 13:49
  624.38 KB

Metadane

Data publikacji : 27.05.2016
Data modyfikacji : 14.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Kret
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Kret
Osoba modyfikująca informację:
Igor Hoffman
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL