Biuletyn Informacji Publicznej OCHRONA I DOZÓR MIENIA MUZEUM GROSS – ROSEN W ROGOŹNICY, MONITOROWANIE I KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTU I TERENU MUZEUM W WAŁBRZYCHU - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Poniedziałek, 24 listopada 2014

OCHRONA I DOZÓR MIENIA MUZEUM GROSS – ROSEN W ROGOŹNICY, MONITOROWANIE I KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTU I TERENU MUZEUM W WAŁBRZYCHU

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

OCHRONA I DOZÓR MIENIA MUZEUM GROSS – ROSEN W ROGOŹNICY, MONITOROWANIE I KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTU I TERENU MUZEUM W WAŁBRZYCHU

umer nadany przez zamawiającego: 03/2014

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 92 52 21 00 – 7   Usługi  ochrony obiektów historycznych

Przedmiot dodatkowy: 90 91 00 00 – 9 Usługi sprzątania

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony i dozoru mienia Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy, monitorowanie i kompleksowe utrzymanie czystości obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu, a w szczególności:

A/ W zakresie ochrony i dozoru Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross – Rosen 26:

1. Fizyczny dozór i ochrona mienia Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy (teren byłego obozu koncentracyjnego wraz z przyległymi kamieniołomami),

2. Dozorem objęte są obiekty: budynek ekspozycyjny Muzeum, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, brama główna, łaźnia, barak „francuski”, tkalnia, pomnik-mauzoleum, kuchnia więźniarska, barak nr 7, wieża wartownicza, krematorium, miejsca straceń – Ściany Śmierci (wraz z tablicami upamiętniającymi), ekspozycje muzealne, ogrodzenie, teren przyległego kamieniołomu, a także wyposażenie pomieszczeń (meble, sprzęt komputerowy i inne),

3. Dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz dozorowanych obiektów w celu sprawdzenia  zabezpieczeń (zamknięcia pomieszczeń, okien, wyłączenie oświetlenia i urządzeń elektrycznych – odnotowując obchody w Książce pracy pracowników ochrony (daty i godziny przeprowadzonych obchodów, zauważone braki, uszkodzenia lub dewastacje). Ponadto Wykonawca wyposaży osoby dozorujące w urządzenia systemu kontroli obchodów, dzięki którym możliwa będzie pełna kontrola nad wykonywanymi obchodami w oparciu o stworzony harmonogram, w którym wyznaczone są punkty kontrolne w obiektach takich jak:

a)         Kamieniołom,

b)        Ściana Śmierci / krematorium

c)         Barak nr 7,

d)        Barak Francuski,

e)         Tkalnia,

f)         Budynek ekspozycyjny Muzeum,

g)         Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego,

h)        Kuchnia więźniarska,

i)         Wieża wartownicza

j)         Łaźnia

4. Ochrona i dozór nad mieniem będzie obowiązywać w niżej wymienionych okresach czasu:

    a) w okresie zimowym od 01.10. do 30.04. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach

        od 16:00 do 7:00, w soboty i niedziele w godzinach od 16:00 do 8:00,

    b) w okresie letnim od 01.05. do 30.09. od poniedziałku do piątku w godzinach od 19:00

        do 7:00, w soboty i niedziele w godzinach od 19:00 do 8:00

    c) całodobowa ochrona i nadzór w dniach: pierwszy dzień Wielkanocy, 1 stycznia,

        25 grudnia.

 5.  Czynności ochrony i dozoru będą wykonywane przez minimum jednego pracownika na zmianie,

 6.  Informowanie o zauważonych awariach, pożarach, włamaniach czy innych nieprawidłowościach zwierzchnikom i kierownictwu Muzeum oraz odpowiednim organom (Policji, Straży Pożarnej, pogotowiu energetycznemu, wodociągowemu, itp),

 7. W stosunku do osób trzecich stwarzających zagrożenie dla mienia lub pracowników Muzeum (bądź osób zwiedzających) należy podjąć wszelkie możliwe, zgodne z prawem działania w celu ujęcia lub usunięcia z terenu Muzeum osób stwarzających zagrożenie,

 8. W sytuacji wystąpienia zagrożenia pracownik ochrony ma obowiązek wezwania grupy interwencyjnej,

 9.   Jeżeli w ciągu dnia (kiedy nie ma ochrony fizycznej) wystąpi jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający ma prawo wezwać grupę interwencyjną drogą telefoniczną. Przyjazdy grupy interwencyjnej powinny być wliczone w cenę ofertową,

10.  Do obowiązków wykonawcy należy także patrolowanie obiektu chronionego – Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy – w formie dojazdów patrolowych,

11. Umundurowanie, sprzęt i niezbędne wyposażenie oraz środki łączności zapewnia i pokrywa      Wykonawca,

12.   Karmienie i opieka nad 2 służbowymi psami, będącymi własnością Muzeum -koszty karmienia i opieki weterynaryjnej należy skalkulować wg obowiązujących stawek i ująć w cenie ofertowej,

13. Do obowiązków wykonawcy należy również palenie i obsługa pieca centralnego ogrzewania w okresie zimowym opałem stałym zapewnionym przez Zamawiającego,

14.  Obsługa pieca centralnego ogrzewania powinna być prowadzona podczas dyżuru – zmiany zgodnie z instrukcją bezpiecznej pracy pieca c.o.  Pracownik powinien posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacji pieca c.o. oraz Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci znajdujących się na obiektach Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy. W przypadku awarii spowodowanych zaniedbaniami i nieprawidłową obsługą pieca c.o., koszty związane z jego naprawą i uruchomieniem pokrywa  wykonawca.

15. Obsługa systemu telewizji obserwacyjnej – monitorowanie terenu Muzeum w Rogoźnicy,

16. Obsługa systemu sygnalizacji alarmu pożaru w Rogoźnicy i podejmowanie czynności i procedur zgodnie z wytycznymi.

 

B/ W zakresie monitorowania terenu i obiektu Muzeum Gross – Rosen w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9:

1. Włączanie posiadanego przez Zamawiającego systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączenie go do systemu monitorowania wykonawcy przy wykorzystaniu łączy telefonicznych oraz jego eksploatacja, konserwacja i naprawa.

1.         Monitorowanie obejmuje:

- alarm-naruszenie stref ochronnych,

- alarm techniczny-informacja o uszkodzeniach systemu alarmowego,

- informacja o włączeniu i wyłączeniu systemu alarmowego bez kontroli czasu,

- powiadamianie oficera dyżurnego w Komisariacie Policji w Wałbrzychu oraz innych uzgodnionych służb i osób w razie odebrania informacji o włamaniu lub napadzie,

2.         Monitorowanie obiektu chronionego przez system sygnalizacji pożaru – powiadamianie oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oraz innych służb i osób w razie odebrania informacji o alarmie pożarowym,

3.         Do wykonawcy usługi należy:

- konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru, dokonywanie napraw i usuwania usterek, naprawy, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, mają być wykonywane bezpłatnie w czasie do 48 godzin od chwili zgłoszenia (w przypadku braku możliwości naprawy urządzeń na miejscu, wykonawca wymieni je na sprawne – nie pobierając dodatkowej zapłaty,

4.         Wykonawca po otrzymaniu informacji o alarmie zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowej interwencji przez służby patrolowo – interwencyjne,

5.         Ochrona obiektu dodatkowo przez służby patrolowe. Jeden dojazd patrolowy na dobę w dni robocze, ustawowo wolne oraz świąteczne w godz. od 21:00 do 6:00.

C/ Kompleksowe utrzymanie czystości obiektu i terenu Muzeum Gross – Rosen w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9:

1. Sprzątanie obiektu Muzeum w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9 we wszystkie dni pracy Muzeum tj. od poniedziałku do piątku po godzinie 14 – tej:

  • pomieszczenia biurowe, korytarze, toalety – ogółem powierzchnia użytkowa ok. 609 m2,
  •            utrzymanie podłóg pomieszczeń w należytej czystości (codzienne mycie lub odkurzanie oraz pastowanie podłóg raz w tygodniu – dotyczy posadzek i paneli,
  •            wycieranie na bieżąco kurzu z mebli urządzeń, parapetów, grzejników, c.o. oraz lamp,
  •            codzienne opróżnianie pojemników na śmieci,
  •            bieżące utrzymanie czystości korytarzy i toalet,
  •            pranie wykładzin i tapicerki meblowej 2 razy w ciągu 12 m-cy,
  •            mycie okien raz na kwartał,
  •            sprzątanie po ewentualnych remontach wykonywanych w pomieszczeniach Muzeum,
  •            utrzymanie czystości na strychu (pomieszczenie magazynowe) i w pomieszczeniach piwnicznych,

2. Utrzymanie otoczenia Muzeum w czystości, które jest ograniczone ogrodzeniem z siatki,

3.  Zapewnienie w okresie zimowym odśnieżania dróg komunikacyjnych oraz terenu  parkingu,

4.  Środki i sprzęt do utrzymania czystości zapewnia Wykonawca,

5. Bieżące nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania instalacji c.o. oraz wodno-kanalizacyjnej, kontrolowanie stanu poziomu oleju opałowego i odpowiednio wcześnie informowanie Zamawiającego o potrzebie uzupełnienia paliwa w okresie grzewczym,

6. Uruchamianie i wyłączanie systemu alarmowego w zależności od potrzeb i ustaleń Zamawiającego,

7.  Zapewnienie opieki i karmienie 2 psów stróżujących w godzinach popołudniowych i nocnych w dni robocze oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy całodobowo. Zakup karmy i opieka weterynaryjna należy do kompetencji Zamawiającego.

8.  Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na terenie Muzeum Gross – Rosen w Wałbrzychu 2 pracowników obecnie wykonujących usługi wymienione w pkt-cie C /sprzątaczkę i konserwatora/ na  okres trwania umowy na warunkach uzgodnionych między stronami.

 

Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w umowie dołączonej do SIWZ.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia.

Rozpoczęcie:  01.01 2015r.

Zakończenie:  31.12.2017r.

 

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie: Muzeum Gross-Rosen, 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9, sekretariat w terminie do dnia 04.12.2014r. do godz. 10.00

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Kret
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Kret
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL