Biuletyn Informacji Publicznej Remont kamiennego muru oporowego przy baraku Siemensa (XX wiek) na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Wtorek, 25 marca 2014

Remont kamiennego muru oporowego przy baraku Siemensa (XX wiek) na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych:

 

Remont kamiennego muru oporowego przy baraku Siemensa (XX wiek) na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

 

numer nadany przez Zamawiajacego: 02/2014

 

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu muru oporowego (długość ok. 31 m, średnia wysokość ok. 1,90 m)  przy baraku Siemensa na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy na podstawie Projektu budowlanego remontu kamiennego muru oporowego przy baraku Siemensa dawnego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, będącego załącznikiem do SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia wykonać należy:

1.1 Prace rozbiórkowe i roboty ziemne

Rozebrać i oczyścić elementy kamienne. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń spoin w murach oporowych poniżej poziomu terenu, mur należy rozebrać aż do warstw bez uszkodzeń zaprawy. Wykopy prowadzić ręcznie na odkład, ze względu na przewidywane powtórne wykorzystanie gruntu rodzimego. Prace remontowe prowadzić odcinkami po max 4m. Po odtworzeniu murów, wykop należy zasypać gruntem rodzimym i zagęścić warstwami.

1.2 Fundamenty, mury oporowe

Fundamenty – zakłada się wykorzystanie istniejących fundamentów pod kamiennymi murami oporowymi. Mury należy odtworzyć przy użyciu zaprawy Baumit Bayosan MC55W. W odtwarzanych murach należy na przestrzał zamontować sączki ceramiczne, w dolnym pasie przy podstawie murów w rozstawie 3m, w górnym pasie przy oparciu żelbetowej płyty stabilizującej w rozstawie 1,5m, przy wykonaniu nachylenia każdego sączka w kierunku strony zewnętrznej minimum 3%. Dolne sączki należy montować na poziomie ok. 10cm powyżej poziomu terenu. Od strony nasypu należy wykonać poziomą żelbetową płytę wspartą na murze z zachowaniem kamiennej warstwy licowej szerokości minimum 10cm. Płytę żelbetową grubości 12cm należy wykonać z betonu B20 i zazbroić ją prętami Ø10mm (RB500) w siatce o oczkach 15x15cm. Powierzchnie płyty zabezpieczyć preparatem ABIZOL (2-krotnie) i przed zasypaniem gruntem rodzimym osłonić geowłókniną gramatury min. 200g/m2.

       1.3 Kolejność prowadzenia prac:

- schodkowe usunięciu nasypu wzdłuż kamiennych murów oporowych (odcinkami po max 4m),

- rozbiórka kamiennych murów oporowych (odcinkami po max 4m) do poziomu terenu (w przypadkach stwierdzenia uszkodzeń spoin głębiej), oczyszczenie elementów kamiennych z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczeń,

- odtworzenie dolnej partii kamiennych murów oporowych (do wysokości ok. 105cm ponad poziom terenu) przy użyciu zaprawy recepturowej z montażem dolnego pasa sączków ceramicznych w rozstawie co ok. 3m,

- odtworzenie dolnego fragmentu nasypu z materiału rodzimego zagęszczanego warstwami grubości max. 25cm do stopnia Is = 0.95,

- wykonanie wzdłuż murów poziomej płyty żelbetowej grubości 12cm,

- montaż górnego pasa sączków ceramicznych w rozstawie co ok. 1.5m,

- zabezpieczenie płyty preparatem ABIZOL (2-krotnie),

- osłonięcie płyty żelbetowej geowłókniną gramatury min. 200g/m2,

- odtworzenie górnego fragmentu nasypu z materiału rodzimego zagęszczanego warstwami grubości max. 25cm do stopnia Is = 0.95,

- hydrofobizacja górnych powierzchni murów preparatem Remmers Funcosil WS.

 

 

Zamawiający wyznacza dni: 31.03 oraz 01.04.2014 r., dniami, w których Wykonawcy będą mogli dokonać wizji lokalnej muru na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Zamiar odbycia wizji lokalnej należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu: 74 842-15-80, bądź mailowo pod adresem e-mail : k.kret@gross-rosen.eu, celem ustalenia terminu oraz godziny.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.03.2014
Data modyfikacji : 25.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Kret
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Kret
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Kret
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL