Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Kamienne Piekło Kl Gross-Rosen II - projektPomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy” - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Środa, 25 lipca 2012

Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Kamienne Piekło Kl Gross-Rosen II - projektPomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”

 

Dz.U./S S141
25/07/2012
236152-2012-PL

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:

„Kamienne Piekło Kl Gross-Rosen II - projektPomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”

 

Kategoria usług: nr 12:
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne;
usługiurbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych;
usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Rogoźnica. Kod NUTS PL517
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71221000

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II” – projektPomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy w następującym zakresie:

Część I - dla I i II etapu robót budowlanych:
a) wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w pełnym zakresie wymaganymdo uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, uwzględniający m.in. wymagania miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego, zalecenia konserwatorskie, w tym w szczególności z dnia 16.5.2008r. (sygn. ZN-UD-414-151/08, l.dz.1357/08), uwarunkowania wynikające z wymagań ochrony środowiska,ochrony przyrody, krajobrazu, uwag środowiska byłych więźniów KL Gross-Rosen i wytycznymi Zamawiającego(Założenia i wytyczne do projektowania, koncepcja – załącznik nr 9 do SIWZ),
b) uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie praci robót przy obiekcie zabytkowym uzyskana przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego,
c) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego,
d) wyciąg ze streszczeniem z posiadanej dokumentacji sporządzony zgodnie z wymogami ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dla I lub obu etapów robót budowlanych – zgodnie ze wskazaniemZamawiającego,
e) kalkulacja kosztów robót budowlanych – w podziale na I i II etap robót budowlanych.
 
Część II - dla I etapu robót budowlanych (wykonywana pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającegośrodków na realizację przedsięwzięcia: „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II – projekt Pomnika Zagładyw Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”. Zamawiający zastrzega sobie wydanie Wykonawcy dodatkowychwytycznych na tym etapie projektowania).
a) projekty wykonawcze wszystkich branż niezbędnych do funkcjonowania obiektu zgodnie zprzeznaczeniem,
b) projekt architektury wnętrz,
c) przedmiar robót,
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR),
e) kosztorys inwestorski z wyodrębnionymi cenami netto i brutto wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztówinwestycji,
f) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
g) opis zakresu nadzoru autorskiego z wytycznymi charakteryzującymi zakres koniecznego nadzoruautorskiego,
h) wykonanie makiety obiektu wraz z jego otoczeniem w skali 1:200 – łącznie dla I i II etapu robótbudowlanych.
 
Część III - dla II etapu robót budowlanych (wykonywana pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającegośrodków na realizację przedsięwzięcia: „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II – projekt Pomnika Zagłady wMuzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”.
a) projekty wykonawcze wszystkich branż niezbędnych do funkcjonowania obiektu zgodnie zprzeznaczeniem,
b) projekt architektury wnętrz,
c) przedmiar robót,
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR),
e) kosztorys inwestorski z wyodrębnionymi cenami netto i brutto wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztówinwestycji,
f) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
g) opis zakresu nadzoru autorskiego z wytycznymi charakteryzującymi zakres koniecznego nadzoruautorskiego.
 
2. Pełnienie nadzoru autorskiego odrębnie dla I i II etapu robót budowlanych (wykonywana pod warunkiemuzyskania przez Zamawiającego środków na realizację przedsięwzięcia: „Kamienne Piekło KL Gross-RosenII – projekt Pomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”. Wysokość wynagrodzenia za pełnienienadzoru autorskiego określona będzie: dla I etapu robót budowlanych jako suma 10 % kosztów projektubudowlanego do pozwolenia na budowę [Część I] i 15 % kosztów (po ewentualnej waloryzacji ceny) projektuwykonawczego dotyczącego I etapu robót budowlanych, zaś dla II etapu robót budowlanych jako suma 10 %kosztów projektu budowlanego do pozwolenia na budowę [Część II] i 15 % kosztów (po ewentualnej waloryzacji ceny) projektu wykonawczego dotyczącego I etapu robót budowlanych.
 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Metadane

Data publikacji : 25.07.2012
Data modyfikacji : 09.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL