Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na zrealizowanie Kampanii promocyjnej Projektu zgodnie z Koncepcją promocji Projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”. - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Poniedziałek, 18 stycznia 2010

Zapytanie ofertowe na zrealizowanie Kampanii promocyjnej Projektu zgodnie z Koncepcją promocji Projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZLECENIA:
Zrealizowanie Kampanii promocyjnej Projektu zgodnie z Koncepcją promocji Projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, opracowanej na zlecenie Muzeum Gross-Rosen.


OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZLECENIA
Zrealizowanie Kampanii promocyjnej Projektu zgodnie z koncepcją promocji Projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, obejmującą następujące narzędzia promocyjne:

 1. Przygotowanie lekcji multimedialnej dla młodzieży
 2. Promocja lekcji multimedialnych dla dzieci i młodzieży
 3. Druki małoformatowe
 4. Wizyta studyjna
 5. Konferencja prasowa
 6. Cykl spotkań ze środowiskami opiniotwórczymi w celu stworzenia markowego produktu turystycznego „Tajemnice II wojny światowej na Dolnym Śląsku
 7. Promocja projektu wśród przewodników i pilotów wycieczek zagranicznych
 8. Wydawnictwo promocyjne projektu


Kampania promocyjna powinna być zgodna z:

 1. Koncepcją promocji Projektu, opracowaną na zlecenie Muzeum Gross-Rosen,
 2. Projektem,
 3. Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), Działanie 6.4 Turystyka kulturowa
 4. obowiązującymi w przedmiocie promocji projektów dokumentami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD, w szczególności w zakresie kwalifikowalności wydatków i wymogów minimalnych,
 5. obowiązującymi w przedmiocie promocji projektów dokumentami i wytycznymi właściwych instytucji krajowych, w tym w szczególności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Komisji Europejskiej,
 6. obowiązującymi dokumentami i wytycznymi Programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promesa”.


Realizacja Kampanii winna odbywać się w ścisłej współpracy z Muzeum Gross-Rosen.

Pełna treść zapytania ofertowego  w zamieszczonym pliku do pobrania:
 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 18.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2020 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL