Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu: Przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy placu apelowym oraz przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy blokach więźniarskich 13, 15, 19 i 21 na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica) - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Piątek, 12 lipca 2019

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu: Przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy placu apelowym oraz przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy blokach więźniarskich 13, 15, 19 i 21 na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica)

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu: Przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy placu apelowym oraz przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy blokach więźniarskich 13, 15, 19 i 21 na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica)

Ogłoszenie nr 573490-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.
 

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu: Przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy placu apelowym oraz przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy blokach więźniarskich 13, 15, 19 i 21 na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu, krajowy numer identyfikacyjny 001066389, ul. ul. Ofiar Gross-Rosen  26 , 58-152  Rogoźnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 421 580, , e-mail muzeum@gross-rosen.pl, , faks 748 421 594.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gross-rosen.eu/gr/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.gross-rosen.eu/gr/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.gross-rosen.eu/gr/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
58-304 Wałbrzych ul. Szarych Szeregów 9, (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy placu apelowym oraz przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy blokach więźniarskich 13, 15, 19 i 21 na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Numer referencyjny: DZI.080/5/7/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych: - przy placu apelowym, - przy blokach więźniarskich 13, 15, 19 i 21, na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz rysunkach wykonawczych. Zamówienie należy realizować w zgodzie z wydanymi dla przedmiotu robót decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (dotyczącymi prowadzenia badań archeologicznych oraz prowadzenia robót budowlanych). Zamówienie obejmuje również: a) obsługę geodezyjną; b) wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych, dokumentacji powykonawczej; c) urządzenie i zagospodarowanie placu robót oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych; d) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; e) ewentualne inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233161-5
45111200-0
44113130-5
14212320-9
44912100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 263301,12
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30.11.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie w niniejszym postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową co najmniej na kwotę 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który: A) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 zadania polegające na realizacji prac polegających na budowie, przebudowie, remoncie konstrukcji kamiennych wchodzących w skład obiektów budowlanych będących pod ochroną konserwatora zabytków, B) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: Kierownik budowy: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272 ze zm.); 2) posiadającą min. 5 letnie doświadczenie (60 miesięcy) w zakresie kierowania robotami budowlanymi (przez miesiąc Zamawiający rozumie okres 30 dni); 3) posiadającą min. 2 letnie doświadczenie związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych określonych w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2067, z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność-kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ; c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót stanowi załącznik nr5 do niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, i dopuszczalne będą w warunkach określonych w projekcie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zmiany treści umowy: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 2.1. zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy/poszczególnych etapów przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, obejmująca czas, w którym niemożliwe było realizowanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: 2.1.1 zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej Umowy, wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, 2.1.2 wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub Zamawiającego, w szczególności wynikających z wydłużających się terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp., 2.1.3 wystąpienia okoliczności będących następstwem zdarzeń losowych, o których Wykonawca niezwłocznie poinformował Zamawiającego, 2.1.4 zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy/poszczególnych etapów przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku gdy zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia przedmiotu Umowy/poszczególnych etapów przedmiotu Umowy, rozliczenia umowy i wystawienia faktur w wyniku wcześniejszego wykonania przedmiotu Umowy/poszczególnych etapów przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 2.1.5 zmiana zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części usług (wymienionych w pozycjach formularza cenowego), zmiany kolejności lub terminu wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, konieczności wykonania zamiennego i/lub dodatkowego opracowania projektowego lub jego elementu. 2.2. zmiana za zgodą stron wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w następujących przypadkach: 2.2.1 jeżeli zmiana wynagrodzenia jest korzystna dla Zamawiającego, 2.2.2 jeżeli wystąpi konieczność zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, np. rezygnacja z części usług (wymienionych w pozycjach formularza cenowego), 2.2.3 zmiana kolejności lub terminu wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, 2.2.4 wykonanie zamiennego i/lub dodatkowego opracowania projektowego lub jego elementu, 2.2.5 zmiana wynagrodzenia umownego w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zasadami wprowadzania tych zmian określonymi w § 6 niniejszej Umowy, 2.3 inne zmiany wraz ze skutkami ich wprowadzenia, w następujących przypadkach: 2.3.1 zmiany nazwy zadania, 2.3.2 zmiany nazwy/adresu Wykonawcy, 2.3.3 zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego, 2.3.4 zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę, 2.3.5 wprowadzenia podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ofercie. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę, 2.3.6 wystąpienia w Umowie oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, 2.3.7 zmiany postanowień Umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadania. 3. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy: 3.1 pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy, 3.2 zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, 3.3 wykonać zamienne/dodatkowe opracowania projektowe lub ich elementy, 3.4 polecenie przez Zamawiającego dokonania zmiany nie czyni Umowy nieważną, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań projektowych lub/i innych zapisów Umownych. 4 Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 5 Jeżeli polecenie zmiany może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą: 5.1 opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem zmiany, 5.2 zmiany harmonogramu prac projektowych i innych zobowiązań Umownych, 5.3 dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 – jeśli zachodzi taka potrzeba. 6 Jeżeli polecenie zmiany może stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia to na wniosek Zamawiającego strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie wynagrodzenia. 7 Jeżeli prace projektowe wynikające z polecenia zmiany, nie odpowiadają opisowi żadnej pozycji w Formularzu cenowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny jakie zastosował do wyceny tych pozycji z Formularza cenowego, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji z Formularza cenowego, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. 8 W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywiązania się ze zobowiązań Umownych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 9 Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 9, Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę. 10 Jeżeli wycena zmiany przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi wycenę zmiany opartą na własnych wyliczeniach po negocjacjach z Wykonawcą. 11 Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego, do czasu podpisania aneksu zawierającego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie tę zmianę. 12 Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 3 będzie skutkować uniemożliwieniem realizacji tej zmiany, to Wykonawca powinien poinformować o tym Zamawiającego z uzasadnieniem jego stanowiska. W takim przypadku strony uzgodnią działania zgodne z intencją Zamawiającego, a możliwe do realizacji.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.07.2019
Data modyfikacji : 19.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Szudziński
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szudziński
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL