Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu: Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie terenu Muzeum w Wałbrzychu - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Poniedziałek, 24 czerwca 2019

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu: Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie terenu Muzeum w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie terenu Muzeum w Wałbrzychu

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do 8.07.2019 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9, sekretariat). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: Usługi

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług całodobowej ochrony i dozoru mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, przy ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków oraz monitorowanie terenu Muzeum w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych, a w szczególności:

 

A/ W zakresie całodobowej fizycznej ochrony i dozoru Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross-Rosen 26:

1. Całodobowa, fizyczna ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (teren byłego obozu koncentracyjnego wraz z przyległym kamieniołomem).

2. Dozorem objęte są obiekty: budynek ekspozycyjny Muzeum, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, brama główna, łaźnia, barak „francuski”, tkalnia, pomnik-mauzoleum, kuchnia więźniarska, barak nr 7, wieża wartownicza, krematorium, miejsca straceń – Ściany Śmierci (wraz z tablicami upamiętniającymi), ekspozycje muzealne, ogrodzenie, teren przyległego kamieniołomu, a także wyposażenie pomieszczeń (meble, sprzęt komputerowy i inne) o łącznej powierzchni 44.3381 ha.

3. Dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz dozorowanych obiektów (4 obchody na dobę: 2 w dzień, 2 w nocy) w celu sprawdzenia zabezpieczeń (zamknięcia pomieszczeń, okien, wyłączenie oświetlenia i urządzeń elektrycznych – odnotowując obchody w Książce pracy pracowników ochrony (daty i godziny przeprowadzonych obchodów, zauważone braki, uszkodzenia lub dewastacje). Ponadto Wykonawca wyposaży osoby dozorujące w urządzenia systemu kontroli obchodów, dzięki którym możliwa będzie pełna kontrola nad wykonywanymi obchodami w oparciu o stworzony harmonogram, w którym wyznaczone są punkty kontrolne w obiektach takich jak:

a) Kamieniołom,

b) Ściana Śmierci / krematorium,

c) Barak nr 7,

d) Barak Francuski,

e) Tkalnia,

f) Budynek ekspozycyjny Muzeum,

g) Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego,

h) Kuchnia więźniarska,

i) Wieża wartownicza,

j) Łaźnia.

4. Ochrona i dozór nad mieniem realizowana będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu przez cały czas trwania umowy. Muzeum czynne jest: w okresie od 1 maja do 30 września w godz. 8:00 – 19:00; w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godz. 8:00 – 16:00; 1 stycznia, 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych Muzeum jest nieczynne

5. Czynności ochrony i dozoru będą wykonywane przez minimum jednego pracownika na zmianie.

6. Informowanie o zauważonych awariach, pożarach, włamaniach czy innych nieprawidłowościach zwierzchnikom i kierownictwu Muzeum oraz odpowiednim organom (Policji, Straży Pożarnej, pogotowiu energetycznemu, wodociągowemu, itp.).

7. W stosunku do osób trzecich stwarzających zagrożenie dla mienia lub pracowników Muzeum (bądź osób zwiedzających) należy podjąć wszelkie możliwe, zgodne z prawem działania w celu ujęcia lub usunięcia z terenu Muzeum osób stwarzających zagrożenie.

8. W sytuacji wystąpienia zagrożenia pracownik ochrony ma obowiązek wezwania grupy interwencyjnej. Przyjazdy grupy interwencyjnej należy wliczyć w cenę ofertową. Maksymalny czas przyjazdu grupy interwencyjnej – 10 minut.

9. Do obowiązków Wykonawcy należy także patrolowanie obiektu chronionego – Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy – w formie dojazdów patrolowych.

10. Umundurowanie, sprzęt i niezbędne wyposażenie oraz środki łączności zapewnia i pokrywa Wykonawca.

11. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie opieki nad 2 służbowymi psami będącymi własnością Muzeum (wiek: 5 lat – suka, 4 lata – pies. Rasa: mieszaniec w typie owczarka niemieckiego).

Psy zostają wypuszczone z kojca po zamknięciu Muzeum i zamykane rano przed otwarciem. Psy dla pracownika ochrony są przyjaźnie nastawione.

Opieka polega na stałym karmieniu oraz zapewnieniu pełnej opieki weterynaryjnej (obecnie psy nie cierpią na żadne choroby) w czasie trwania umowy. W ramach obowiązującej normy karmy dla psów, zwierzęta można żywić:

1) konserwami dla psów;

2) suchą karmą;

3) specjalistycznymi karmami weterynaryjnymi (dietetycznymi, leczniczymi), według zaleceń lekarza weterynarii.

Zapotrzebowanie na karmę około 500g dziennie dla 1 psa (czyli 1kg/dzień/dwa psy) – suche lub mokre lub mieszane.

Psu należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do wody, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) woda powinna być czysta, świeża i zdatna do picia, podawana w czystej misce przeznaczonej tylko do wody;

2) w porze zimowej psu należy zapewnić do picia wodę ogrzaną do temperatury pokojowej, podawaną podczas karmienia,

3) w porze letniej psu należy zapewnić wodę świeżą, regularnie wymienianą.

Psy karmione będą z zachowaniem następujących zasad:

1) karma powinna być właściwej jakości, przed podaniem psu karmy należy skontrolować jej cechy organoleptyczne (swoisty wygląd i zapach);

2) psa karmi się wyłącznie z miski przeznaczonej do tego celu;

3) po nakarmieniu psa niezjedzone resztki karmy należy usunąć a miskę umyć.

Koszty karmienia i opieki weterynaryjnej należy skalkulować wg obowiązujących stawek i ująć w cenie ofertowej.

12. Do obowiązków Wykonawcy należy również palenie i obsługa pieca centralnego ogrzewania w okresie zimowym opałem stałym zapewnionym przez Zamawiającego.

13. Obsługa pieca centralnego ogrzewania powinna być prowadzona podczas dyżuru – zmiany zgodnie z instrukcją bezpiecznej pracy pieca c.o. Pracownik zostanie przeszkolony przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacji pieca c.o. W przypadku awarii spowodowanych zaniedbaniami i nieprawidłową obsługą pieca c.o., koszty związane z jego naprawą i uruchomieniem pokrywa Wykonawca.

14. Obsługa systemu telewizji obserwacyjnej – monitorowanie terenu Muzeum w Rogoźnicy.

15. Obsługa systemu sygnalizacji alarmu pożaru w Rogoźnicy i podejmowanie czynności i procedur zgodnie z wytycznymi.

 

B/ W zakresie monitorowania terenu i obiektu Muzeum Gross – Rosen w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9:

1. Włączanie posiadanego przez Zamawiającego systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączenie go do systemu monitorowania Wykonawcy przy wykorzystaniu łączy telefonicznych oraz jego eksploatacja, konserwacja i wszelkie niezbędne naprawy.

2. Monitorowanie obejmuje:

- alarm-naruszenie stref ochronnych,

- alarm techniczny-informacja o uszkodzeniach systemu alarmowego,

- informacja o włączeniu i wyłączeniu systemu alarmowego bez kontroli czasu,

- powiadamianie oficera dyżurnego w Komisariacie Policji w Wałbrzychu oraz innych uzgodnionych służb i osób w razie odebrania informacji o włamaniu lub napadzie.

3. Monitorowanie obiektu chronionego przez system sygnalizacji pożaru – powiadamianie oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oraz innych służb i osób w razie odebrania informacji o alarmie pożarowym.

4. Do Wykonawcy usługi należy:

- konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru, dokonywanie napraw i usuwania usterek,

- naprawy, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, mają być wykonywane bezpłatnie w czasie do 48 godzin od chwili zgłoszenia (w przypadku braku możliwości naprawy urządzeń na miejscu, Wykonawca wymieni je na sprawne w ramach ceny ofertowej).

5. Wykonawca po otrzymaniu informacji o alarmie zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowej interwencji przez służby patrolowo – interwencyjne. Przyjazdy grupy interwencyjnej należy wliczyć w cenę ofertową.

6. Ochrona obiektu dodatkowo przez służby patrolowe. Jeden dojazd patrolowy na dobę w dni robocze, ustawowo wolne oraz świąteczne w godz. od 21:00 do 6:00.

7. Dodatkowa ochrona wynikająca z sytuacji szczególnych, których zamawiający nie jest w stanie przewidzieć.

 

Całodobowa fizyczna ochrona obiektów i dozór mienia Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy oraz Muzeum w Wałbrzychu musi być koordynowana przez Koordynatora ze strony Wykonawcy.

Zakres obowiązków koordynatora: kontakt roboczy z Muzeum.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na postawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: czynności świadczenia usług ochrony, dozoru, opieka nad zwierzętami służbowymi, palenie i obsługa pieca centralnego ogrzewania, obsługa systemu telewizji obserwacyjnej, obsługa systemu sygnalizacji alarmu, włączanie posiadanego przez Zamawiającego systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączenie go do systemu monitorowania Wykonawcy przy wykorzystaniu łączy telefonicznych oraz jego eksploatacja, konserwacja i wszelkie niezbędne naprawy, monitorowanie terenu muzeum, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru.

 

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

Wspólny Słownik Zamówień:

Numer CPV

Opis

79710000-4

Usługi ochroniarskie

79714000-2

Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9

Usługi patrolowe

79711000-1

Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 października 2021 roku.

 

  1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
    1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100%

 

  1. Punkty przyznawane za podane w pkt. 3.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

1

(Cmin/Cof) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,

- Cof -  cena podana w ofercie badanej.

 

  1. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
  2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
  3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.06.2019
Data modyfikacji : 29.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Szudziński
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szudziński
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL