Muzeum Gross-Rosen

Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu

Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ
KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1940-1945)
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zarządzania Inwestycjami
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001066389
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Ofiar Gross-Rosen 26
1.5.2.) Miejscowość: Rogoźnica
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-152
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
1.5.7.) Numer telefonu: 661475975
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.kopec@gross-rosen.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gross-rosen.eu/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie terenu Muzeum w Wałbrzychu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6b1fbfd-4c7b-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00382888
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071113/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie terenu Muzeum w Wałbrzychu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00382888/01 z dnia 2023-09-06
2023-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6b1fbfd-4c7b-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https:/ https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie
dostępne: https:/ https://ezamowienia.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ochrona i dozór mienia Muzeum
Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu.
c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
e) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel
określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
f) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe zapisy dot. danych osobowych zostały zapisane w rozdz. I SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZI/080/56/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00382888/01 z dnia 2023-09-06
2023-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług całodobowej ochrony i dozoru mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,
przy ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków oraz monitorowanie obiektu i terenu Muzeum
w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych, a w szczególności:
A/ W zakresie całodobowej fizycznej ochrony i dozoru Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross-Rosen 26:
1. Całodobowa, fizyczna ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (teren byłego obozu koncentracyjnego
wraz z przyległym kamieniołomem).
2. Dozorem objęte są obiekty: budynek ekspozycyjny Muzeum, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, brama główna, łaźnia,
barak „francuski”, tkalnia, pomnik-mauzoleum, kuchnia więźniarska, barak nr 7, wieża wartownicza, krematorium, miejsca
straceń – Ściany Śmierci (wraz z tablicami upamiętniającymi), ekspozycje muzealne, ogrodzenie, teren przyległego
kamieniołomu, a także wyposażenie pomieszczeń (meble, sprzęt komputerowy i inne) o łącznej powierzchni 44.3381 ha.
3. Dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz dozorowanych obiektów (4 obchody na dobę: 2 w dzień, 2 w nocy) w
celu sprawdzenia zabezpieczeń (zamknięcia pomieszczeń, okien, wyłączenie oświetlenia i urządzeń elektrycznych –
odnotowując obchody w Książce pracy pracowników ochrony (daty i godziny przeprowadzonych obchodów, zauważone
braki, uszkodzenia lub dewastacje). Ponadto Wykonawca wyposaży osoby dozorujące w urządzenia systemu kontroli
obchodów, dzięki którym możliwa będzie pełna kontrola nad wykonywanymi obchodami w oparciu o stworzony
harmonogram, w którym wyznaczone są punkty kontrolne w obiektach takich jak:
a) Brama Główna,
b) Kamieniołom,
c) Ściana Śmierci / krematorium,
d) Barak nr 7,
e) Barak Francuski,
f) Tkalnia,
g) Budynek ekspozycyjny Muzeum,
h) Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego,
i) Kuchnia więźniarska,
j) Wieża wartownicza,
k) Łaźnia.
4. Ochrona i dozór nad mieniem realizowana będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu przez cały czas trwania umowy.
Muzeum czynne jest: w okresie od 1 maja do 30 września w godz. 8:00 – 17:00; w okresie od 1 października do 30 kwietnia
w godz. 8:00 – 16:00; 1 stycznia, 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych Muzeum jest nieczynne.
5. Czynności ochrony i dozoru będą wykonywane przez minimum jednego pracownika na zmianie.
6. Informowanie o zauważonych awariach, pożarach, włamaniach czy innych nieprawidłowościach zwierzchnikom i
kierownictwu Muzeum oraz odpowiednim organom (Policji, Straży Pożarnej, pogotowiu energetycznemu, wodociągowemu,
itp.).
7. W stosunku do osób trzecich stwarzających zagrożenie dla mienia lub pracowników Muzeum (bądź osób zwiedzających)
należy podjąć wszelkie możliwe, zgodne z prawem działania w celu ujęcia lub usunięcia z terenu Muzeum osób
stwarzających zagrożenie.
8. W sytuacji wystąpienia zagrożenia pracownik ochrony ma obowiązek wezwania grupy interwencyjnej. Przyjazdy grupy
interwencyjnej należy wliczyć w cenę ofertową. Maksymalny czas przyjazdu grupy interwencyjnej – 10 minut.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy także patrolowanie obiektu chronionego – Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy – w
formie dojazdów patrolowych.
10. Umundurowanie, sprzęt i niezbędne wyposażenie oraz środki łączności zapewnia i pokrywa Wykonawca.
11. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie opieki nad 2 służbowymi psami będącymi własnością Muzeum (Rasa:
mieszaniec w typie owczarka niemieckiego).
Psy zostają wypuszczone z kojca po zamknięciu Muzeum i zamykane rano przed otwarciem. Psy dla pracownika ochrony są
przyjaźnie nastawione.
Opieka polega na stałym karmieniu oraz zapewnieniu pełnej opieki weterynaryjnej (obecnie psy nie cierpią na żadne
choroby) w czasie trwania umowy. W ramach obowiązującej normy karmy dla psów, zwierzęta można żywić:
1) konserwami dla psów;
2) suchą karmą;
3) specjalistycznymi karmami weterynaryjnymi (dietetycznymi, leczniczymi), według zaleceń lekarza weterynarii.
Zapotrzebowanie na karmę około 500g dziennie dla 1 psa (czyli 1kg/dzień/dwa psy) – suche lub mokre lub mieszane.
Psu należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do wody, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) woda powinna być czysta, świeża i zdatna do picia, podawana w czystej misce przeznaczonej tylko do wody; 2) w porze
zimowej psu należy zapewnić do picia wodę ogrzaną do temperatury pokojowej, podawaną podczas karmienia,
3) w porze letniej psu należy zapewnić wodę świeżą, regularnie wymienianą.
Psy karmione będą z zachowaniem następujących zasad:
1) karma powinna być właściwej jakości, przed podaniem psu karmy należy skontrolować jej cechy organoleptyczne
(swoisty wygląd i zapach);
2) psa karmi się wyłącznie z miski przeznaczonej do tego celu;
3) po nakarmieniu psa niezjedzone resztki karmy należy usunąć a miskę umyć.
Koszty karmienia i opieki weterynaryjnej należy skalkulować wg obowiązujących stawek i ująć w cenie ofertowej.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00382888/01 z dnia 2023-09-06
2023-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
12. Do obowiązków Wykonawcy należy również palenie i obsługa pieca centralnego ogrzewania w okresie zimowym
opałem stałym zapewnionym przez Zamawiającego.
13. Obsługa pieca centralnego ogrzewania powinna być prowadzona podczas dyżuru – zmiany zgodnie z instrukcją
bezpiecznej pracy pieca c.o. Pracownik ochrony powinien posiadać aktualne uprawnienia do obsługi i eksploatacji pieców
CO. Ponadto pracownik zostanie przeszkolony przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego w zakresie prawidłowej
obsługi eksploatacji pieca c.o. W przypadku awarii spowodowanych zaniedbaniami
i nieprawidłową obsługą pieca c.o., koszty związane z jego naprawą i uruchomieniem pokrywa Wykonawca.
14. Obsługa systemu telewizji obserwacyjnej – monitorowanie terenu Muzeum w Rogoźnicy.
15. Obsługa systemu sygnalizacji alarmu pożaru w Rogoźnicy i podejmowanie czynności
i procedur zgodnie z wytycznymi.
16. W przypadku wystąpienia alarmu p.poż i/lub alarmu włamania każdorazowo obowiązek przekazania tego samego dnia
notatki służbowej do Zleceniodawcy o zaistniałym zdarzeniu i podjętych czynnościach zaradczych.
B/ W zakresie monitorowania obiektu i terenu i obiektu Muzeum Gross – Rosen w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9:
1. Otwieranie budynku i bramy wjazdowej, dezaktywacja sygnalizacji włamania i napadu w dni robocze, tj. od poniedziałku
do piątku o godzinie 6.15 (pracownik ochrony zobowiązany jest do pozostania w budynku aż do przybycia pracownika
sekretariatu Dyrektora – 6.30 – 7.00);
2. Zamykanie budynku i bramy wjazdowej, aktywacja sygnalizacji włamania i napadu w dni robocze, tj. od poniedziałku do
piątku o godzinie 16.00 (po wyjściu wszystkich pracowników Muzeum i firmy sprzątającej z budynku);
3. W okresie zimowym, w miarę potrzeb (wystąpienie opadów śniegu, gołoledzi) odśnieżanie terenu przed budynkiem -
parking wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz chodnikiem przyległym do nieruchomości (wzdłuż ogrodzenia ul. Szarych
Szeregów – łącznie 810m2), a także zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych solą z piachem,. Zamawiający zapewnia
dostawę soli drogowej z piachem oraz podstawowy sprzęt do odgarniania śniegu (łopaty). Zamawiający dopuszcza
możliwość, w której Wykonawca czynności opisane w tym punkcie wykonywać będzie własnym sprzętem.
4. Włączanie posiadanego przez Zamawiającego systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączenie go do systemu
monitorowania Wykonawcy przy wykorzystaniu łączy telefonicznych oraz jego eksploatacja, konserwacja i wszelkie
niezbędne naprawy.
5. Monitorowanie obejmuje:
- alarm-naruszenie stref ochronnych,
- alarm techniczny-informacja o uszkodzeniach systemu alarmowego,
- informacja o włączeniu i wyłączeniu systemu alarmowego bez kontroli czasu,
- powiadamianie oficera dyżurnego w Komisariacie Policji w Wałbrzychu oraz innych uzgodnionych służb i osób w razie
odebrania informacji o włamaniu lub napadzie.
6. Monitorowanie obiektu chronionego przez system sygnalizacji pożaru – powiadamianie oficera dyżurnego Komendy
Miejskiej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oraz innych służb i osób w razie odebrania informacji o alarmie pożarowym. W tym
poinformowanie wyznaczonego pracownika Muzeum wskazanego w umowie.
7. Wykonawca po otrzymaniu informacji o alarmie zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowej interwencji przez służby
patrolowo – interwencyjne. Czas dojazdu do obiektu wynosi maksymalnie 20 minut. Przyjazdy grupy interwencyjnej należy
wliczyć w cenę ofertową.
8. Ochrona obiektu dodatkowo przez służby patrolowe. Jeden dojazd patrolowy na dobę w dni robocze, ustawowo wolne
oraz świąteczne w godz. od 21:00 do 6:00.
9. Dodatkowa ochrona wynikająca z sytuacji szczególnych, których zamawiający nie jest w stanie przewidzieć.
10. W przypadku wystąpienia alarmu p.poż i/lub alarmu włamania każdorazowo obowiązek przekazania tego samego dnia
notatki służbowej do Zleceniodawcy o zaistniałym zdarzeniu i podjętych czynnościach zaradczych.
Całodobowa fizyczna ochrona obiektów i dozór mienia Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy oraz Muzeum w Wałbrzychu
musi być koordynowana przez Koordynatora ze strony Wykonawcy. Każda zmiana Koordynatora wymaga przedstawienia
uzasadnienia przez Wykonawcę. Zakres obowiązków koordynatora: kontakt roboczy z Muzeum.
Całodobowa fizyczna ochrona obiektów i dozór mienia Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy oraz Muzeum w Wałbrzychu
musi być koordynowana przez Koordynatora ze strony Wykonawcy. Każda zmiana Koordynatora wymaga przedstawienia
uzasadnienia przez Wykonawcę. Zakres obowiązków koordynatora: kontakt roboczy z Muzeum.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru
79715000-9 - Usługi patrolowe
79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2026-04-30
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00382888/01 z dnia 2023-09-06
2023-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
l.p. Kryterium Waga *
1. Cena (C) 100% (100% = 100,00 pkt)
* wg zasady 1% = 1 pkt
Nr kryterium Wzór
1 (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, - Cof - cena podana w ofercie badanej.
2. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych
przez niego ofert.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli: wykonawca
prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek o ile przedstawi koncesję na prowadzenie usług w zakresie ochrony.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli: Wykonawca
dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową co najmniej na kwotę 300.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca
dysponuje:
- co najmniej 2 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony osób i mienia i mogących wykazać się co najmniej 24-miesięcznym doświadczeniem zawodowym w
ochronie osób i mienia, które będą nadzorować i kontrolować pracę pracowników ochrony fizycznej stałej i doraźnej oraz
dozorujących sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektronicznych urządzeniach alarmowych.
- co najmniej 3 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony osób i mienia, przeznaczonymi do bezpośredniego stałego dozoru osób i mienia, mogącymi wykazać
co najmniej 12-to miesięcznym doświadczeniem zawodowym w ochronie osób i mienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00382888/01 z dnia 2023-09-06
2023-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta
składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
(wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu – według
wzoru stanowiącego załącznik do SWZ (składane do oferty),
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie koncesji,
5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (składane do oferty, o ile dotyczy).
Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie: 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 15.10.2023 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Santander Bank Polska
S.A., numer rachunku 62 1090 2271 0000 0001 0201 9397 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy
zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00382888/01 z dnia 2023-09-06
2023-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi mieć charakter solidarny. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości, aby poręczenie miało charakter subsydiarny.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w
której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce
„Informacje podstawowe”.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-15 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Termin i zasady udziału w
wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u zamawiającego:– po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Zamawiającego tj. Pani Elżbieta Kopeć kierownik działu
zarządzania inwestycjami tel. 604-065-781. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00382888/01 z dnia 2023-09-06
2023

Metadane

Data publikacji : 06.09.2023
Data modyfikacji : 12.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szudziński

Opcje strony

do góry