Muzeum Gross-Rosen

Remont oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku dawnego kasyna SS.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00153446/01 z dnia 2023-03-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku dawnego kasyna SS.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ
KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1940-1945)
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zarządzania Inwestycjami
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001066389
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Ofiar Gross-Rosen 26
1.5.2.) Miejscowość: Rogoźnica
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-152
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
1.5.7.) Numer telefonu: 604065781
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.kopec@gross-rosen.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gross-rosen.eu/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku dawnego kasyna SS.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-656c3d34-cd30-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153446
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071113/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Remont oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku dawnego kasyna SS.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00153446/01 z dnia 2023-03-28
2023-03-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-656c3d34-cd30-11ed-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https:/ https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie
dostępne: https:/ https://ezamowienia.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119
z 4.5.2016) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych;
• e-mail: muzeum@gross-rosen.eu;
• telefon: tel. 74 842-15-80 / 74 846-45-66
3. Powołany Inspektora Ochrony Danych - Rafał Guzik, kontakt: abi@vp.pl
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie wynikającym z odrębnych przepisów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa
Pzp”.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 zgodnie z art. 78
ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy
przekracza 4 lata, dane przechowywane będą przez cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Przysługują Państwu prawa:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Państwu:
• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00153446/01 z dnia 2023-03-28
2023-03-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi: Remont oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku dawnego kasyna SS na obszarze
dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica). Zamówienie należy
realizować w zgodzie z wydanymi dla przedmiotu robót decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu (dotyczącymi prowadzenia badań archeologicznych oraz prowadzenia robót budowlanych).
Zamówienie obejmuje również:
a) obsługę geodezyjną;
b) wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów
technicznych, dokumentacji powykonawczej;
c) urządzenie i zagospodarowanie placu robót oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
d) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialności cywilnej o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
e) ewentualne inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.
Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Roboty budowlane
wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i urządzeń własnych. Dostarczone materiały muszą być nowe i
odpowiadać rodzajom i parametrom materiałów uwzględnionych w projekcie oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych (nie dotyczy materiałów, które zgodnie
z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia są w posiadaniu Zamawiającego i mogą być wykorzystane przez
Wykonawcę przy realizacji robót budowlanych). Materiały te powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Przed odbiorem elementów zamówienia należy dostarczyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45442100-8 - Roboty malarskie
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00153446/01 z dnia 2023-03-28
2023-03-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
l.p. Kryterium Waga *
1. Cena (C) 60% (60% = 60,00 pkt)
2. Wydłużenie okresu gwarancji (R) 40% (40% = 40,00 pkt)
* wg zasady 1% = 1 pkt
Liczbę punktów (P), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku suma punktów
uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert:
P=C+R
gdzie:
P – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium „Cena” i „Wydłużenie okresu gwarancji”
C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie
R – liczba punktów za kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” przyznana ocenianej ofercie
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów (P).
Liczba punktów za kryterium:
„Cena” (C) – zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
C=C_min/C_n x60[PKT]
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie
C min – najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cn – cena oferty ocenianej
„Wydłużenie okresu gwarancji” (R) – zostanie obliczony w następujący sposób:
R=R_n/R_max x40[PKT]
gdzie :
R– liczba punktów, która zostanie przyznana dla oferty badanej w tym kryterium
Rn - okres gwarancji oferty ocenianej,
Rmax - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ocenianych ofert,
Uwaga: Zaoferowany przez wykonawców okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) i nie dłuższy niż 10 lat (120
miesięcy). W przypadku krótszego niż 5 lat okresu gwarancji zaoferowanego przez wykonawców oferta będzie podlegała.
Maksymalny okres gwarancji ma wynieść nie więcej niż 10 lat (120 miesięcy).
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż 120 miesięcy, Wykonawca otrzyma ilość punktów przypadającą
za okres 120 miesięcy, ale będzie związany okresem gwarancji zaoferowanym w „Formularzu oferty”.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli: wykonawca
prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
nie dotyczy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli: Wykonawca
dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową co najmniej na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00153446/01 z dnia 2023-03-28
2023-03-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
A) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 zadania polegające na realizacji prac przy budowie, przebudowie, remoncie
konstrukcji wchodzących w skład obiektów budowlanych będących pod ochroną konserwatora zabytków,
B) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych o wartości co
najmniej 250 tysięcy złotych, przy czym prace te mogą być częścią składową innego projektu.
C) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
Kierownik budowy:
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220 ze zm.);
2) posiadającą min. 5 letnie doświadczenie (60 miesięcy) w zakresie kierowania robotami budowlanymi (przez miesiąc
Zamawiający rozumie okres 30 dni);
3) posiadającą min. 3 letnie doświadczenie związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych określonych w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 282, z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta
składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 6 i 7 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
(wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 1.
4. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym w odpowiedziach na pytania
dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku,
gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia.
5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ;
6. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót stanowi
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00153446/01 z dnia 2023-03-28
2023-03-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność-kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert;
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia
spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 14.05.2023 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Santander Bank Polska
S.A., numer rachunku 62 1090 2271 0000 0001 0201 9397 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy
zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi mieć charakter solidarny. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości, aby poręczenie miało charakter subsydiarny.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w
której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek
dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00153446/01 z dnia 2023-03-28
2023-03-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce
„Informacje podstawowe”.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-14
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Termin i zasady udziału w
wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u zamawiającego:– po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Zamawiającego tj. Pani Elżbieta Kopeć kierownik działu
zarządzania inwestycjami tel. 604-065-781. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00153446/01 z dnia 2023-03-28
2023-03-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Metadane

Data publikacji : 28.03.2023
Data modyfikacji : 07.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szudziński

Opcje strony

do góry