Muzeum Gross-Rosen

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniołomu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniołomu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniołomu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1940-1945)

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zarządzania Inwestycjami

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001066389

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ofiar Gross-Rosen 26

1.5.2.) Miejscowość: Rogoźnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-152

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 604065781

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@gross-rosen.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gross-rosen.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniołomu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d93f346a-a45b-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00086676/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-15 13:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00084061/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniołomu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.gross-rosen.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu: MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - nazwa - Muzeum GrossRosen w RogoźnicyMGRRogoznica: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznej e-mail:
muzeum@gross-rosen.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Informacje ogólne 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 3. Zamawiający wyznacza
następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Elżbieta Kopeć, tel.
604-065-781 email elzbieta.kopec@gross-rosen.eu;4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.5. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 6. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do komunikacji wynosi 150 MB. 7.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniołomu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
f) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Gross 2022/2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniołomu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
Szczegółowe dane techniczne wymagane przez Zamawiającego:
Agregat pompowy musi posiadać możliwość samozasysania przez co rozumiane jest uruchomienie pompy i rozpoczęcie pompowania bez konieczności zalewania korpusu i linii ssawnej. Pompa musi posiadać wirnik kanałowy wykonany żeliwa sferoidalnego . Pompa musi posiadać zabezpieczenie przed suchobiegiem. Agregat pompowy musi umożliwiać pompowanie cieczy z częściami stałymi o wielkości min. 80 mm. Agregat pompowy wraz z silnikiem musi posiadać obudowę dźwiękochłonną zabezpieczającą przed emisją ponadnormatywnego hałasu. Na stanowisku pracy operatora agregatu nie może być przekroczony poziom 64 dB w odległości 10m. Obudowa dźwiękochłonna musi umożliwiać bezawaryjną pracę pompy w całym zakresie wydajności oraz w każdych warunkach atmosferycznych tzn. w zakresie temperatur od – 10oC do 40oC oraz przy opadach atmosferycznych.

II. Dane techniczne.

1. Przyłącze/przyłącza ssawne: średnica w zakresie DN100 – DN150.
2. Przyłącze/przyłącza tłoczne: średnica w zakresie DN100 – DN150.
3. Waga całego agregatu pompowego nie większa niż 1600 kg. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wagi przy dostawie agregatu pompowego.
4. Wolny przelot wirnika: min. 80 mm.
5. Wymiary agregatu pompowego 1050x2270
6. Agregat pompowy wspomagany membranową pompą próżniową, tego samego producenta co główna pompa
7. Agregat pompowy musi być wyposażony w obudowę dźwiękochłonną tłumiącą hałas pracującego urządzenia, nie może być przekroczony poziom 64 dB w odległości 10m
8. Obudowa dźwiękochłonna wewnątrz musi posiadać wannę wychwytową wyłapującą ewentualne wycieki. Dodatkowo wanna wychwytowa musi posiadać możliwość kontrolowanego i zorganizowanego odprowadzenia ewentualnych wycieków.
9. Obudowa dźwiękochłonna wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo a otwierane drzwi wykonane z kompozytu.
10. Dopuszcza się zastosowanie tylko pomp wirowych.
11. Pompa musi posiadać zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem otwór rewizyjny umożliwiający jej oczyszczenie i udrożnienie
12. Wirnik pompy wirowej oraz wewnętrzna powierzchnia korpusu pompy muszą być odporne na działanie cieczy agresywnych lub zawierających cząsteczki ścierne.
13. Obudowa agregatu pompowego (jego wszystkie otwierane/uchylane elementy) muszą być wyposażone w zamki umożliwiające zamknięcie i niedopuszczenie osób nieupoważnionych.
14. Przyłącze/przyłącza ssawne i tłoczne muszą posiadać trwałe opisy informacyjne.
15. Cyfrowy panel z wyświetlaczem LCD umożliwiający:
1) start/stop
2) przełącznik kluczykowy
3) wyświetlacz LCD- 4,3”
4) Menu w języku polskim
5) przełączanie: tryb ręczny/praca automatyczna z pływakami (pływaki w komplecie)
6) przegląd parametrów: co najmniej prędkość obrotów silnika, czas pracy, napięcie baterii, temperatura silnika, poziom paliwa (z informacją o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności zbiornika)
7) wyświetlanie stanów alarmowych
8) dziennik zdarzeń
9) licznik motogodzin
10) Sygnał akustyczny-alarm
16. Agregat pompowy musi być wyposażony w licznik motogodzin.
17. Agregat pompowy musi posiadać możliwości podłączenia akcesoriów dodatkowych takich jak np. czujniki pływakowe (wskaźniki poziomu). Agregat pompowy musi posiadać możliwość automatycznego sterowania pracą za pomocą czujników poziomu
18. Gwarancja na agregat pompowy – minimum 12 miesięcy maksymalnie 48 miesięcy.
19. Urządzenie musi posiadać oznakowanie europejskim certyfikatem CE.

III. Parametry pompy.

1. Maksymalna wydajność pompy: minimum 285 m3/h
2. Maksymalna wysokość podnoszenia: minimum 41 m
3. Maksymalna wysokość zasysania: minimum 7 m
4. Membranowa pompa próżniowa o wydajności minimum 50m3/h

IV. Napęd.

1. Silnik: silnik spalinowy, wysokoprężny dopuszczony do użytku na terenie UE i spełniający w dniu dostawy normy emisji spalin – STAGE V.
2. Moc silnika / rpm: minimum 43,7 kW
3. Możliwość płynnej regulacji obrotów silnika w zakresie 1300-2100 obr/min
4. Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 300 l z tworzywa sztucznego.
5. Interwał serwisowy (wymiana oleju) co 500 mtg
6. Silnik musi zapewnić bezawaryjną, ciągłą pracę pompy w pełnym zakresie wydajności.

Dodatkowo możliwość przewozu pompy na przyczepie o następujących właściwościach:
1) Homologowane podwozie DMC 2300,
2) Dwie osie,
3) Wykonanie ze stali w ocynku na gorąco.

V. Zestaw Rurociągów
Kompletny zestaw rurociągów do ww. pompy wraz z armaturą, złączkami i montażem u Zamawiającego.
Rurociąg ssawny:
1. 2x wąż ssący fi 150mm, kosz ssący
Rurociąg tłoczny:
1. 18 szt. x wąż tłoczny 150mm. płaskozwijany 50mb z szybkozłączkami typu cardan
2. 2 szt. wąż tłoczny 150mm płaskozwijany 25 mb z szybkozłączkami;
3. 12 szt. x wąż PCV fi 150mm 10mb ze złączami;
4. 1 szt. zawór zwrotny fi 150;
5. kolana typu cardan 90’
6. kolana typu cardan 45’
7. najazdy na wąż fi 150 2,5 m szerokości.

Zamówienie obejmuje także szkolenie pracowników technicznych Zamawiającego z obsługi całego systemu w siedzibie Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie systemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43000000-3 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42122130-0 - Pompy wodne

42122480-8 - Pompy wirowe

51541100-7 - Usługi instalowania maszyn górniczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
l.p. Kryterium Waga *
1. Cena (C) 60% (60% = 60,00 pkt)
2. Wydłużenie okresu gwarancji (R) 40% (40% = 40,00 pkt)
* wg zasady 1% = 1 pkt

Liczbę punktów (P), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert:
P=C+R
gdzie:
P – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium „Cena” i „Wydłużenie okresu gwarancji”
C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie
R – liczba punktów za kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” przyznana ocenianej ofercie
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów (P).
Liczba punktów za kryterium:
„Cena” (C) – zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
C=C_min/C_n x60[PKT]
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie
C min – najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cn – cena oferty ocenianej
„Wydłużenie okresu gwarancji” (R) – zostanie obliczony w następujący sposób:

R=R_n/R_max x40[PKT]
gdzie :
R– liczba punktów, która zostanie przyznana dla oferty badanej w tym kryterium
Rn - okres gwarancji oferty ocenianej,
Rmax - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ocenianych ofert,
Uwaga: Zaoferowany przez wykonawców okres gwarancji nie może być krótszy niż 1 rok (12 miesięcy) i nie dłuższy niż 4 lata (48 miesięcy). W przypadku krótszego niż 1 rok okresu gwarancji zaoferowanego przez wykonawców oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Maksymalny okres gwarancji ma wynieść nie więcej niż 4 lata (48 miesięcy).
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma ilość punktów przypadającą za okres 48 miesięcy, ale będzie związany okresem gwarancji zaoferowanym w „Formularzu oferty”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli: wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli: Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową co najmniej na kwotę 500.000,00 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 3 zadania polegające na dostawie systemu odprowadzania wody opadowej z kopalń odkrywkowych i/lub kopalń odkrywkowych kamienia użytkowego (kamieniołom) na kwotę co najmniej 200.000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu. (wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
4. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia.
5. wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność-kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5.000 (słownie: pięć tysięcy złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 25.04.2022 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Santander Bank Polska S.A., numer rachunku 62 1090 2271 0000 0001 0201 9397 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi mieć charakter solidarny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby poręczenie miało charakter subsydiarny.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej - nazwa - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy MGRRogoznica) i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-25 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u zamawiającego:– po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Zamawiającego tj. Pani Elżbieta Kopeć kierownik działu zarządzania
inwestycjami tel. 604-065-781Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Metadane

Data publikacji : 15.03.2022
Data modyfikacji : 25.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Szudziński DZI
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szudziński

Opcje strony

do góry