Muzeum Gross-Rosen

Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu

Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i
terenu Muzeum w Wałbrzychu
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY. NIEMIECKI
NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1940-1945)
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zarządzania Inwestycjami
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001066389
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Ofiar Gross-Rosen 26
1.5.2.) Miejscowość: Rogoźnica
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-152
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
1.5.7.) Numer telefonu: 604-065-781
1.5.8.) Numer faksu: 74 842 15 94
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.kopec@gross-rosen.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gross-rosen.eu/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Samorządowa Instytucja Kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i terenu
Muzeum w Wałbrzychu
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00165828/01 z dnia 2021-09-01
2021-09-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8031af7b-0ade-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00165828/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-01 08:30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003221/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie terenu
Muzeum w Wałbrzychu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.gross-rosen.eu/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Informacje ogólne
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Elżbieta Kopeć, tel.
604-065-781 email elzbieta.kopec@gross-rosen.eu;
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00165828/01 z dnia 2021-09-01
2021-09-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i terenu
Muzeum w Wałbrzychu.
c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a
także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4
lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim
dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
f) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w
treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Gross-Rosen 7
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00165828/01 z dnia 2021-09-01
2021-09-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług całodobowej ochrony i dozoru mienia Muzeum
Gross-Rosen w Rogoźnicy, przy ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków oraz
monitorowanie obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu przy ul. Szarych Szeregów 9, 58-304
Wałbrzych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru
79715000-9 - Usługi patrolowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-11-01 do 2023-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
l.p. Kryterium Waga *
1. Cena (C) 100% (100% = 100,00 pkt)
* wg zasady 1% = 1 pkt
Nr kryterium Wzór
1 (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, - Cof - cena podana w
ofercie badanej.
2. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00165828/01 z dnia 2021-09-01
2021-09-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie
gospodarczym, jeżeli: wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek o ile przedstawi
koncesję na prowadzenie usług w zakresie ochrony.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jeżeli: Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową co
najmniej na kwotę 300.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli Wykonawca dysponuje:
- co najmniej 2 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia i mogących wykazać się co najmniej
24-miesięcznym doświadczeniem zawodowym w ochronie osób i mienia, które będą
nadzorować i kontrolować pracę pracowników ochrony fizycznej stałej i doraźnej oraz
dozorujących sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektronicznych urządzeniach
alarmowych.
- co najmniej 3 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia, przeznaczonymi do bezpośredniego
stałego dozoru osób i mienia, mogącymi wykazać co najmniej 12-to miesięcznym
doświadczeniem zawodowym w ochronie osób i mienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
nie dotyczy.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00165828/01 z dnia 2021-09-01
2021-09-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie
to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki
dowodowe:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu. (wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do
SWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu
wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ (składane do oferty),
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie koncesji,
5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (składane do oferty, o ile
dotyczy).
Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełniania w
wyznaczonym terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00165828/01 z dnia 2021-09-01
2021-09-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
nie dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 15.10.2021
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
Bank Santander Bank Polska S.A., numer rachunku 62 1090 2271 0000 0001 0201 9397
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub
poręczeniu musi mieć charakter solidarny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby
poręczenie miało charakter subsydiarny.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane
przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie
skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00165828/01 z dnia 2021-09-01
2021-09-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej -
nazwa - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy MGRRogoznica) i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. Termin i zasady
udziału w wizji lokalnej : po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Zamawiającego tj. Pani
Elżbieta Kopeć kierownik działu zarządzania inwestycjami tel. 604-065-781. Zamawiający nie
przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00165828/01 z dnia 2021-09-01
2021-09-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Metadane

Data publikacji : 01.09.2021
Data modyfikacji : 13.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Szudziński DZI
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szudziński

Opcje strony

do góry