Muzeum Gross-Rosen

Remont i konserwacja muru oporowego w zachodnim narożniku placu apelowego oraz przełożenie i stabilizacja schodów terenowych skarpy północnej przy dawnym baraku wychowawczym.

Remont i konserwacja muru oporowego w zachodnim narożniku placu apelowego oraz przełożenie i stabilizacja schodów terenowych skarpy północnej przy dawnym baraku wychowawczym.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i konserwacja muru oporowego w zachodnim narożniku placu apelowego oraz
przełożenie i stabilizacja schodów terenowych skarpy północnej przy dawnym baraku
wychowawczym.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY. NIEMIECKI
NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1940-1945)
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zarządzania Inwestycjami
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001066389
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Ofiar Gross-Rosen 26
1.5.2.) Miejscowość: Rogoźnica
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-152
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
1.5.7.) Numer telefonu: 604065781
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@gross-rosen.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gross-rosen.eu/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Samorządowa Instytucja Kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont i konserwacja muru oporowego w zachodnim narożniku placu apelowego oraz
przełożenie i stabilizacja schodów terenowych skarpy północnej przy dawnym baraku
wychowawczym.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064579/01 z dnia 2021-05-26
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f456aea-bde7-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00064579/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-26 08:43
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003221/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.6 Remont i konserwacja muru oporowego w zachodnim narożniku placu apelowego oraz
przełożenie i stabilizacja schodów terenowych skarpy północnej przy dawnym baraku
wychowawczym.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.gross-rosen.eu/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Informacje ogólne2. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej3.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Elżbieta Kopeć, tel.
604-065-781 email elzbieta.kopec@gross-rosen.eu;4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP. 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.7.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064579/01 z dnia 2021-05-26
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont
i konserwacja muru oporowego w zachodnim narożniku placu apelowego oraz przełożenie i stabilizacja
schodów terenowych skarpy północnej przy dawnym baraku wychowawczym.
c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a
także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4
lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim
dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
f) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w
treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Gross-Rosen 6
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064579/01 z dnia 2021-05-26
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlano-konserwatorskie przy zadaniu
pn.: Remont i konserwacja muru oporowego w zachodnim narożniku placu apelowego oraz
przełożenie i stabilizacja schodów terenowych skarpy północnej przy dawnym baraku
wychowawczym na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy
(działka nr 438, Obręb Rogoźnica).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45262522-6 - Roboty murarskie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
l.p. Kryterium Waga *
1. Cena (C) 60% (60% = 60,00 pkt)
2. Wydłużenie okresu gwarancji (R) 40% (40% = 40,00 pkt)
* wg zasady 1% = 1 pkt
Liczbę punktów (P), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert:
P=C+R
gdzie:
P – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium „Cena” i „Wydłużenie okresu
gwarancji”
C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie
R – liczba punktów za kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” przyznana ocenianej ofercie
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów (P).
Liczba punktów za kryterium:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064579/01 z dnia 2021-05-26
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
„Cena” (C) – zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
C=C_min/C_n x60[PKT]
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie
C min – najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cn – cena oferty ocenianej
„Wydłużenie okresu gwarancji” (R) – zostanie obliczony w następujący sposób:
R=R_n/R_max x40[PKT]
gdzie :
R– liczba punktów, która zostanie przyznana dla oferty badanej w tym kryterium
Rn - okres gwarancji oferty ocenianej,
Rmax - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ocenianych ofert,
Uwaga: Zaoferowany przez wykonawców okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) i
nie dłuższy niż 10 lat (120 miesięcy). W przypadku krótszego niż 3 lata okresu gwarancji
zaoferowanego przez wykonawców oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy. Maksymalny okres gwarancji ma wynieść nie więcej niż 10 lat (120 miesięcy).
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż 120 miesięcy, Wykonawca
otrzyma ilość punktów przypadającą za okres 120 miesięcy, ale będzie związany okresem gwarancji
zaoferowanym w „Formularzu oferty”.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie
gospodarczym, jeżeli: wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064579/01 z dnia 2021-05-26
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: nie dotyczy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jeżeli: Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową co
najmniej na kwotę 50.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli:
A) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 zadania polegające na
realizacji prac polegających na budowie, przebudowie, remoncie konstrukcji kamiennych
wchodzących w skład obiektów budowlanych będących pod ochroną konserwatora zabytków,
B) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 zadania polegające na
realizacji prac zawierających między innymi przełożenie i stabilizację konstrukcji kamiennych o
wartości co najmniej 150 tysięcy złotych.
C) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia:
Kierownik budowy:
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku
wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020
poz. 220 ze zm.);
2) posiadającą min. 5 letnie doświadczenie (60 miesięcy) w zakresie kierowania robotami
budowlanymi (przez miesiąc Zamawiający rozumie okres 30 dni);
3) posiadającą min. 3 letnie doświadczenie związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy
lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych
określonych w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 282, z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2. Wykonawca
dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. 3. Oświadczenie składane jest pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064579/01 z dnia 2021-05-26
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu. (wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do
SWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
4. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ). Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym w odpowiedziach na
pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonym na stronie Urzędu
Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta
Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia.
5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do
niniejszej SWZ;
6. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. Wykaz robót stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność-kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełniania w
wyznaczonym terminie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064579/01 z dnia 2021-05-26
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 850,00 (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 21.06.2021
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
Bank Santander Bank Polska S.A., numer rachunku 62 1090 2271 0000 0001 0201 9397
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub
poręczeniu musi mieć charakter solidarny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby
poręczenie miało charakter subsydiarny.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji
wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064579/01 z dnia 2021-05-26
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-09 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej -
nazwa - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy MGRRogoznica) i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-09 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-21
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia
przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u
zamawiającego. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego:–
po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Zamawiającego tj. Pani Elżbieta Kopeć kierownik
działu zarządzania inwestycjami tel. 604-065-781. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w
walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064579/01 z dnia 2021-05-26
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Metadane

Data publikacji : 26.05.2021
Data modyfikacji : 02.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Szudziński DZI
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szudziński

Opcje strony

do góry