Muzeum Gross-Rosen

Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku południowo-zachodnim części więźniarskiej oraz oczyszczalnia ścieków

Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku południowo-zachodnim części esesmańskiej oraz oczyszczalnia ścieków

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku południowo-zachodnim części esesmańskiej oraz oczyszczalnia ścieków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1940-1945)

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zarządzania Inwestycjami

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001066389

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ofiar Gross-Rosen 26

1.5.2.) Miejscowość: Rogoźnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-152

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 604065781

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.kopec@gross-rosen.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gross-rosen.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku południowo-zachodnim części esesmańskiej oraz oczyszczalnia ścieków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8e39992-6f59-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007395/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-15 11:23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003221/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2), szklarnie SS w narożniku południowo-zachodnim części esesmańskiej oraz oczyszczalnia ścieków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://bip.gross-rosen.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu:MiniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - nazwa - Muzeum GrossRosen w Rogoźnicy MGRRogoznica: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznejemail:muzeum@gross-rosen.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w

formieelektronicznej za pośrednictwem Platformy Informacje ogólne 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 3.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: PaniElżbieta Kopeć, tel. 604-

065-781 email elzbieta.kopec@gross-rosen.eu; 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskuoraz do formularza do komunikacji.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortaluoraz Regulaminie ePUAP.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji

2021-02-15 Biuletyn Zamówień Publicznych

wynosi 150 MB.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone wrozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przezwykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku południowo-zachodnim części esesmańskiej oraz oczyszczalnia ścieków. c) Odbiorcami przekazanychprzez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokolepostępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. e) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celuinnym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tyminnym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. f) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, dowypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których daneosobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;- obowiązek informacyjnywynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentówskładanych na żądanie zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Gross-Rosen 3

 

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlano-konserwatorskie przy zadaniu pn.: Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku południowo-zachodnim części esesmańskiej oraz oczyszczalnia ścieków na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz rysunkach wykonawczych.Zamówienie należy realizować w zgodzie z wydanymi dla przedmiotu robót decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (dotyczącymi prowadzenia badań archeologicznych oraz prowadzenia robót budowlanych).Zamówienie obejmuje również: a) obsługę geodezyjną;b) wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych, dokumentacji powykonawczej;c) urządzenie i zagospodarowanie placu robót oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;d) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej o wartości co najmniej 600.000,00 zł;e) ewentualne inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i urządzeń własnych. Dostarczone materiały muszą być nowe i odpowiadać rodzajom i parametrom materiałów uwzględnionych w projekcie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (nie dotyczy materiałów, które zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia są w posiadaniu Zamawiającego i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji robót budowlanych). Materiały te powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Przed odbiorem elementów zamówienia należy dostarczyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45454100-5 - Odnawianie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:l.p. Kryterium Waga *1. Cena (C) 60% (60% = 60,00 pkt)2. Wydłużenie okresu gwarancji (R) 40% (40% = 40,00 pkt)* wg zasady 1% = 1 pkt Liczbę punktów (P), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert:P=C+Rgdzie:P – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium „Cena” i „Wydłużenie okresu gwarancji” C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercieR – liczba punktów za kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” przyznana ocenianej ofercie Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów (P). Liczba punktów za kryterium: „Cena” (C) – zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób: C=C_min/C_n x60[PKT]gdzie:C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercieC min – najniższa cena spośród ocenianych ofertCn – cena oferty ocenianej „Wydłużenie okresu gwarancji” (R) – zostanie obliczony w następujący sposób:

R=R_n/R_max x40[PKT]gdzie :R– liczba punktów, która zostanie przyznana dla oferty badanej w tym kryteriumRn - okres gwarancji oferty ocenianej, Rmax - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ocenianych ofert, Uwaga: Zaoferowany przez wykonawców okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) i nie dłuższy niż 10 lat (120 miesięcy). W przypadku krótszego niż 3 lata okresu gwarancji zaoferowanego przez wykonawców oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Maksymalny okres gwarancji ma wynieść nie więcej niż 10 lat (120 miesięcy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż 120 miesięcy,

Wykonawca otrzyma ilość punktów przypadającą za okres 120 miesięcy, ale będzie związany okresem gwarancji zaoferowanym w „Formularzu oferty”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:1) zdolności do występowania w obrocie

gospodarczym:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli: wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli: Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową co najmniej na kwotę 400.000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: A) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 zadania polegające na realizacji prac polegających na budowie, przebudowie, remoncie konstrukcji kamiennych wchodzących w skład obiektów budowlanych będących pod ochroną konserwatora zabytków,B) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 zadania polegające na realizacji prac zawierających między innymi przełożenie i stabilizację konstrukcji kamiennych o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych.C) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:Kierownik budowy: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220 ze zm.);2) posiadającą min. 5 letnie doświadczenie (60 miesięcy) w zakresie kierowania robotami budowlanymi (przez miesiąc Zamawiający rozumie okres 30 dni);3) posiadającą min. 3 letnie doświadczenie związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych określonych w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 282, z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznejlub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie tostanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. 3. Oświadczenie składane jest podrygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu. (wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SWZ).2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniuoraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje opodwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.4. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiemUrzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia.5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ;6. wykaz robót budowlanychwykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wszczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót stanowi załącznik nr 5 doniniejszej SWZ.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: informacji banku lubspółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność-kredytową

Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 31.03.20213) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Santander Bank Polska S.A., numer rachunku 62 1090 2271 0000 0001 0201 9397 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi mieć charakter solidarny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby poręczenie miało charakter subsydiarny.- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa,nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający sięo udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wymagana forma:Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej nazwa - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy MGRRogoznica) i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-02 12:15 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego: pouprzednim umówieniu się z pracownikiem Zamawiającego tj. Pani Elżbieta Kopećkierownik działu zarządzania inwestycjami tel. 604-065-781Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wpostępowaniu.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2021
Data modyfikacji : 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Szudziński DZI
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szudziński

Opcje strony

do góry