Muzeum Gross-Rosen

Konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir I, konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir II, remont kamiennych schodów do rewiru V – 3 biegi i mur oporowy oraz remont i konserwacja destruktu Baraku nr 11 „Zellenbau” na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica)

Konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir I, konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir II, remont kamiennych schodów do rewiru V – 3 biegi i mur oporowy oraz remont i konserwacja destruktu Baraku nr 11 „Zellenbau” na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica)

Ogłoszenie nr 509321-N-2020 z dnia 2020-02-05 r.

Muzeum Gross-Rossen. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945): Konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir I, konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir II, remont kamiennych schodów do rewiru V – 3 biegi i mur oporowy oraz remont i konserwacja destruktu Baraku nr 11 „Zellenbau” na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Gross-Rossen. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), krajowy numer identyfikacyjny 001066389, ul. ul. Ofiar Gross-Rosen  26 , 58-152  Rogoźnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 421 580, , e-mail muzeum@gross-rosen.eu, , faks 748 421 594.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gross-rosen.eu/gr/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.gross-rosen.eu/gr/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.gross-rosen.eu/gr/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
58-304 Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir I, konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir II, remont kamiennych schodów do rewiru V – 3 biegi i mur oporowy oraz remont i konserwacja destruktu Baraku nr 11 „Zellenbau” na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Numer referencyjny: DZI.080/2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir I, konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir II, remont kamiennych schodów do rewiru V – 3 biegi i mur oporowy oraz remont i konserwacja destruktu Baraku nr 11 „Zellenbau” na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz rysunkach wykonawczych. Zamówienie należy realizować w zgodzie z wydanymi dla przedmiotu robót decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (dotyczącymi prowadzenia badań archeologicznych oraz prowadzenia robót budowlanych). Zamówienie obejmuje również: a) obsługę geodezyjną; b) wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych, dokumentacji powykonawczej; c) urządzenie i zagospodarowanie placu robót oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych; d) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; e) ewentualne inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45111200-0

45111300-1

45112000-5

45223500-1

45232452-5

45233200-1

45262350-9

45262500-6

45320000-6

45453000-7

45453100-8

45454100-5

45111200-0

45453000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-10-30


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30.10.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie w niniejszym postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową co najmniej na kwotę 400.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który: A) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 zadania polegające na realizacji prac polegających na budowie, przebudowie, remoncie konstrukcji kamiennych wchodzących w skład obiektów budowlanych będących pod ochroną konserwatora zabytków, B) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 zadanie polegające na realizacji prac sprowadzających się do przełożenia i stabilizacji kamiennych schodów gruntowych o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych. C) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: Kierownik budowy: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272 ze zm.); 2) posiadającą min. 5 letnie doświadczenie (60 miesięcy) w zakresie kierowania robotami budowlanymi (przez miesiąc Zamawiający rozumie okres 30 dni); 3) posiadającą min. 2 letnie doświadczenie związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych określonych w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2067, z późn. zm.);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność-kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ; c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

wydłużenie okresu gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, i dopuszczalne będą w warunkach określonych w projekcie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 2.1. zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy/poszczególnych etapów przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, obejmująca czas, w którym niemożliwe było realizowanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: 2.1.1 zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej Umowy, wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, 2.1.2 wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub Zamawiającego, w szczególności wynikających z wydłużających się terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp., 2.1.3 wystąpienia okoliczności będących następstwem zdarzeń losowych, o których Wykonawca niezwłocznie poinformował Zamawiającego, 2.1.4 zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy/poszczególnych etapów przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku gdy zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia przedmiotu Umowy/poszczególnych etapów przedmiotu Umowy, rozliczenia umowy i wystawienia faktur w wyniku wcześniejszego wykonania przedmiotu Umowy/poszczególnych etapów przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 2.1.5 zmiana zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części usług (wymienionych w pozycjach formularza cenowego), zmiany kolejności lub terminu wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, konieczności wykonania zamiennego i/lub dodatkowego opracowania projektowego lub jego elementu. 2.2. zmiana za zgodą stron wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w następujących przypadkach: 2.2.1 jeżeli zmiana wynagrodzenia jest korzystna dla Zamawiającego, 2.2.2 jeżeli wystąpi konieczność zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, np. rezygnacja z części usług (wymienionych w pozycjach formularza cenowego), 2.2.3 zmiana kolejności lub terminu wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, 2.2.4 wykonanie zamiennego i/lub dodatkowego opracowania projektowego lub jego elementu, 2.2.5 zmiana wynagrodzenia umownego w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zasadami wprowadzania tych zmian określonymi w § 6 niniejszej Umowy, 2.3 inne zmiany wraz ze skutkami ich wprowadzenia, w następujących przypadkach: 2.3.1 zmiany nazwy zadania, 2.3.2 zmiany nazwy/adresu Wykonawcy, 2.3.3 zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego, 2.3.4 zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę, 2.3.5 wprowadzenia podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ofercie. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę, 2.3.6 wystąpienia w Umowie oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, 2.3.7 zmiany postanowień Umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadania. 3. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy: 3.1 pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy, 3.2 zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, 3.3 wykonać zamienne/dodatkowe opracowania projektowe lub ich elementy, 3.4 polecenie przez Zamawiającego dokonania zmiany nie czyni Umowy nieważną, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań projektowych lub/i innych zapisów Umownych. 4 Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 5 Jeżeli polecenie zmiany może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą: 5.1 opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem zmiany, 5.2 zmiany harmonogramu prac projektowych i innych zobowiązań Umownych, 5.3 dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 – jeśli zachodzi taka potrzeba. 6 Jeżeli polecenie zmiany może stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia to na wniosek Zamawiającego strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie wynagrodzenia. 7 Jeżeli prace projektowe wynikające z polecenia zmiany, nie odpowiadają opisowi żadnej pozycji w Formularzu cenowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny jakie zastosował do wyceny tych pozycji z Formularza cenowego, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji z Formularza cenowego, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. 8 W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywiązania się ze zobowiązań Umownych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 9 Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 9, Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę. 10 Jeżeli wycena zmiany przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi wycenę zmiany opartą na własnych wyliczeniach po negocjacjach z Wykonawcą. 11 Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego, do czasu podpisania aneksu zawierającego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie tę zmianę. 12 Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 3 będzie skutkować uniemożliwieniem realizacji tej zmiany, to Wykonawca powinien poinformować o tym Zamawiającego z uzasadnieniem jego stanowiska. W takim przypadku strony uzgodnią działania zgodne z intencją Zamawiającego, a możliwe do realizacji.

 

Metadane

Data publikacji : 05.02.2020
Data modyfikacji : 05.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szudziński Dział Zarządzania Inwestycjami
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szudziński

Opcje strony

do góry