Muzeum Gross-Rosen
 
Regulamin Organizacyjny
 
Muzeum Gross-Rosen
w Rogoźnicy-Wałbrzychu
 
I   Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
 3. Ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
 4. Statutu nadanego Uchwałą Nr XLVIII/1623/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r.
 5. Postanowień niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.
 
§ 2
 1. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
 2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną w poz. 4 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 3. Samorząd Województwa Dolnośląskiego zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
 4. Siedzibą Muzeum jest Rogoźnica-Wałbrzych, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki nr DM-IV/PRM/15/98 z dnia 6 lipca 1998 r. Muzeum Gross-Rosen wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów.
 
 
II   Podstawowe cele i zadania Muzeum
 
§ 3
 1. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1, ust. 1 Ustawy o muzeach, realizowanym przez dokumentowanie dziejów totalitaryzmu na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
 2. Realizując podstawowy cel określony w ust. 1, Muzeum:
  1. - prowadzi badania naukowe, współpracując z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i podobnym charakterze;
  2. - gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje i udostępnia materiały i dokumenty dotyczące działania i zbrodni totalitaryzmu popełnionych na Dolnym Śląsku, w KL Gross-Rosen i jego filiach;
  3. - utrzymuje, konserwuje i udostępnia obiekty i urządzenia poobozowe, mające wartość historyczną.
 
§ 4
Podstawowe zadania Muzeum, to w szczególności:
 1. - gromadzenie materiałów dokumentacyjnych oraz eksponatów, drogą kwerend w archiwach w kraju i za granicą, zakupów, darowizn, prac poszukiwawczo-eksploracyjnych, nagrań magnetofonowych , wideo itp.;
 2. - prowadzenie archiwum dokumentów związanych tematycznie z przedmiotem działania i wprowadzanie tych dokumentów do systemu komputerowego oraz naukowego ich opracowywania,
 3. - inwentaryzowanie i katalogowanie gromadzonych muzealiów,
 4. - prowadzenie biblioteki specjalistycznej,
 5. - upowszechnianie wiedzy o walce i męczeństwie narodu polskiego i innych narodów, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska,
 6. - organizowanie wystaw stałych i objazdowych, sesji naukowych, spotkań, lekcji muzealnych w siedzibie Muzeum oraz w szkołach,
 7. - publikowanie wyników badań, wydawanie folderów, katalogów, przewodników, informatorów, filmów wideo itp.,
 8. - zabezpieczanie mających wartość historyczną pozostałości materialnych po KL Gross-Rosen, prowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i renowacyjnych,
 9. - zapewnienie obsługi przewodnickiej dla odwiedzających Muzeum w Rogoźnicy,
 10. - współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym charakterze,
 11. - współpraca z klubami i środowiskami byłych więźniów KL Gross-Rosen oraz wspomaganie ich działalności.
 
 
III   Organizacja Muzeum
 
§ 5
 
Muzeum posiada działy:
 1. Dział Naukowo-Badawczy
 2. Dział Gromadzenia Zbiorów
 3. Dział Oświatowy
 4. Dział Administracyjno-Gospodarczy i Kadr
 5. Dział Finansowo-Księgowy
 6. Dział Zarządzania Inwestycjami
 
§ 6
1.    Do zadań działów wymienionych w § 5, pkt 1 należy:
 
 
1. Dział Naukowo-Badawczy
 
 1. Nakreślanie ogólnych kierunków i koncepcji badań naukowych, mających doprowadzić do opracowania monografii KL Gross-Rosen.
 2. Prowadzenie poszukiwań archiwalnych w kraju i za granicą, zmierzających do pozyskiwania materiałów dokumentacyjnych w zakresie dziejów II wojny światowej i totalitaryzmów na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem historii KL Gross-Rosen.
 3. Prowadzenie badań terenowych i eksploracyjnych na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, terenach byłych filii tego obozu, trasach przemarszów kolumn więźniów itp. Wykonywanie dokumentacji przeprowadzanych poszukiwań.
 4. Prowadzenie wywiadów i dokumentowanie relacji byłych więźniów KL Gross-Rosen.
 5. Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi byłych więźniów KL Gross-Rosen.
 6. Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi byłych robotników przymusowych, przebywających w okresie wojny na terenach funkcjonowania systemu KL Gross-Rosen.
 7. Opracowywanie naukowe tematów szczegółowych w zakresie historii KL Gross-Rosen.
 8. Publikowanie wyników prac badawczych.
 9. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami i instytutami naukowymi, instytucjami, organizacjami, a także indywidualnymi badaczami zajmującymi się historią II wojny światowej.
 10. Organizowanie i uczestniczenie w sesjach i konferencjach naukowych, mających na celu inicjowanie dyskusji naukowej, wymianę doświadczeń i informacji w zakresie stanu badań nad dziejami II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki holocaustu, okupacji hitlerowskiej w Europie, systemu hitlerowskich obozów koncentracyjnych, dziejów KL Gross-Rosen i totalitaryzmów na Dolnym Śląsku.
 11. Prowadzenie i udzielanie konsultacji naukowych w zakresie przedmiotu prowadzonych badań.
 12. Prowadzenie prelekcji, odczytów, wykładów, pogadanek itp. w zakresie historii KL Gross-Rosen, ze szczególnym uwzględnieniem tematów będących przedmiotem badań szczegółowych.
 13. Prowadzenie biblioteki specjalistycznej:
  1. Gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych związanych tematycznie z problematyką II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem obozów koncentracyjnych.
  2. Gromadzenie możliwie pełnej literatury (polskiej i obcojęzycznej) dotyczącej KL Gross-Rosen.
  3. Sporządzanie zestawień bibliograficznych na zadane tematy związane z zakresem zainteresowań Muzeum,
  4. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych na potrzeby pracowników Muzeum.
  5. Katalogowanie i opracowywanie księgozbioru w systemie informatycznej obsługi biblioteki SOWA.
 14. Prowadzenie Pracowni Informatyczno-Wydawniczej:
  1. Przeprowadzanie analizy potrzeb Muzeum w zakresie komputeryzacji.
  2. Projektowanie, oprogramowywanie, aktualizacja i opracowywanie dokumentacji systemów własnych.
  3. Nadzór merytoryczny nad zakładaniem i wprowadzaniem danych do baz komputerowych oraz organizacja pracy osób wprowadzających dane.
  4. Bieżąca aktualizacja danych wprowadzonych do baz komputerowych.
  5. Generowanie i udostępnianie, w formie zestawień, wyników z założonych baz.
  6. Archiwowanie wprowadzonych danych i stały nadzór nad bieżącym przetwarzaniem systemów.
  7. Wdrażanie i administrowanie systemów komputerowych.
  8. Nadzór nad pracą sieci komputerowej, administrowanie operacyjnych systemów sieciowych.
  9. Nadzór nad skanowaniem dokumentów archiwalnych.
  10. Przygotowywanie do nagrania i nagrywanie na płyty CD plików z obrazami dokumentów archiwalnych.
  11. Obsługa poczty elektronicznej i Internetu.
  12. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów komputerowych.
  13. Dbałość o należyty stan sprzętu komputerowego.
  14. Redagowanie, korekta, skład komputerowy oraz druk publikacji muzealnych.
  15. Skład komputerowy i druk materiałów oraz opracowań wewnętrznych dla potrzeb Muzeum.
 15. Prowadzenie komórki „Poligraf – video”:
  1. Wykonywanie dokumentacji filmowej relacji byłych więźniów oraz innych świadków historii KL Gross-Rosen.
  2. Wykonywanie dokumentacji filmowej wydarzeń i uroczystości organizowanych w Muzeum oraz organizowanych przez inne placówki, w których uczestniczy Muzeum.
  3. Wykonywanie kopii filmów wyprodukowanych przez Muzeum w systemie VHS i DVD.
  4. Powielanie (kserowanie), zszywanie i oprawa materiałów wydawanych przez Muzeum w formie broszur.
  5. Powielanie wszelkich drobnych druków wewnętrznych Muzeum.
 16. Archiwizacja i przekazywanie dokumentów działu do Archiwum Zakładowego zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Muzeum.
 17. Nadzorowanie przez kierownika działu zadań i obowiązków wykonywanych przez podległych pracowników.
 18. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa związanych z działalnością Muzeum.
 
2. Dział Gromadzenia Zbiorów
 
 1. Gromadzenie eksponatów muzealnych i materiałów archiwalnych bez względu na sposób ich wytwarzania (akta i dokumenty, mikrofilmy, mapy i plany, fotografie, nagrania dźwiękowe i audiowizualne) w statutowo określonym zakresie, w tym:
  1. przeprowadzanie kwerend (krajowych i zagranicznych) i pozyskiwanie nabytków;
  2. kontakty (bezpośrednie lub korespondencyjne) z byłymi więźniami, ich rodzinami, badaczami i osobami związanymi z tematyką obozową, a w rezultacie dokonywanie zakupów (wspólnie z Komisją ds. zakupów muzealnych), przyjmowanie darowizn (sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych), przeprowadzanie wywiadów w formie ankiet i organizowanie nagrań video;
  3. wymiana informacji na temat zasobów muzealnych z muzeami martyrologicznymi, ośrodkami badawczo-naukowymi oraz różnymi instytucjami w kraju i za granicą, przyjmowanie muzealiów w depozyt (sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych);
 2. Ewidencjonowanie, opracowywanie i katalogowanie zbiorów muzealnych, także w systemie komputerowym, w szczególności:
  1. prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla poszczególnych zbiorów archiwalnych (aktowych, mikrofilmów, map i planów, fotografii, nagrań magnetofonowych i nagrań video) oraz księgi inwentarzowej i księgi depozytów eksponatów muzealnych;
  2. zakładanie katalogów numerowych, alfabetycznych i tematycznych;
  3. tworzenie kartoteki eksponatów muzealnych wraz z dokumentacją fotograficzną;
  4. odtwarzanie, prowadzenie oraz aktualizowanie kartoteki więźniów i załogi KL Gross-Rosen;
  5. przeprowadzanie kontroli zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Przechowywanie, zabezpieczenie i konserwacja zabytków i zbiorów archiwalnych:
  1. przechowywanie muzealiów w warunkach zapewniających odpowiedni stan zachowania, bezpieczeństwo i dostęp;
  2. ochrona archiwaliów poprzez kopiowanie i skanowanie oryginalnych dokumentów, przegrywanie egzemplarzy archiwalnych nagrań dźwiękowych i video, gromadzenie negatywów fotografii;
  3. udostępnianie materiałów źródłowych (wyłącznie w pracowni naukowej);
  4. przekazywanie muzealiów do konserwacji i renowacji.
 4. Udostępnianie zbiorów muzealnych w celach naukowo-badawczych, urzędowych, popularyzatorskich, wystawienniczych oraz w interesie osób prywatnych:
  1. udzielanie informacji dotyczących zasobu muzealnego, kartoteki byłych więźniów i historii obozu w oparciu o zgromadzony materiał źródłowy i odtwarzaną kartotekę;
  2. wystawianie zaświadczeń potwierdzających pobyt w obozie, wydawanie uwierzytelnionych kopii i odpisów;
  3. wypożyczanie materiałów archiwalnych zgodnie z Regulaminem udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w zbiorach Muzeum Gross-Rosen, prowadzenie ewidencji wypożyczeń;
  4. wypożyczanie eksponatów muzealnych do ekspozycji własnych i poza Muzeum, prowadzenie dokumentacji wypożyczeń;
  5. publikowanie informatorów, przewodników po zasobie muzealnym, inwentarzy i źródeł.
 5. Archiwizacja i przekazywanie dokumentów działu do Archiwum Zakładowego zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Muzeum.
 6. Nadzorowanie przez kierownika działu zadań i obowiązków wykonywanych przez podległych pracowników.
 7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa związanych z działalnością Muzeum.
 
 
3. Dział Oświatowy
 
 1. Przygotowywanie konspektów i pogłębianie własnej wiedzy merytorycznej z zakresu tematyki obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
 2. Prowadzenie lekcji muzealnych, prelekcji, zajęć warsztatowych, seminariów z zakresu tematyki obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w siedzibie Muzeum i w placówkach oświatowych z terenu województwa dolnośląskiego.
 3. Publikowanie badań z zakresu historii Gross-Rosen i działalności oświatowej Muzeum.
 4. Przygotowywanie i organizowanie konkursów o tematyce martyrologicznej w placówkach oświatowych.
 5. Współorganizowanie obozów edukacyjnych dla młodzieży z Polski i innych krajów.
 6. Organizowanie i przygotowywanie spotkań młodzieży polskiej i z innych krajów z byłymi więźniami obozu Gross-Rosen.
 7. Udział w sesjach, seminariach, konferencjach oświatowych organizowanych w kraju i za granicą przez muzea martyrologiczne i inne tego typu instytucje.
 8. Przygotowywanie sesji, seminariów, konferencji organizowanych przez Muzeum.
 9. Przeprowadzanie kwerendy archiwalnej i opracowywanie scenariuszy przygotowywanych wystaw.
 10. Organizowanie wystaw stałych i czasowych w kraju i za granicą, w siedzibie Muzeum i poza nią.
 11. Przygotowywanie uroczystości rocznicowych.
 12. Współpraca z klubami, kołami byłych więźniów i organizacjami kombatanckimi.
 13. Prowadzenie wysyłkowej sprzedaży publikacji i nagrań na taśmie video dla odbiorców indywidualnych w kraju i za granicą.
 14. Przygotowywanie materiałów, prowadzenie działalności informacyjnej i współpraca z mediami.
 15. Zapewnienie obsługi przewodnickiej dla odwiedzających Muzeum, w szczególności:
  1. przyjmowanie zgłoszeń i koordynowanie przyjazdów grup turystycznych;
  2. zapewnienie wykwalifikowanej obsługi obcojęzycznej dla zwiedzających;
  3. oprowadzanie zwiedzających po terenie Muzeum i zapoznawanie ich z historią obozu Gross-Rosen;
  4. udzielanie rodzinom, na podstawie kartoteki komputerowej, wstępnej informacji o pobycie krewnych w KL Gross-Rosen;
 16. Sprawowanie merytorycznej opieki nad wolontariuszami.
 17. Prowadzenie ewidencji ruchu turystycznego i projekcji filmowych, sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań w tym zakresie.
 18. Dokonywanie obchodu terenu Muzeum.
 19. Prowadzenie Biura Obsługi Ruchu Turystycznego:
  1. udzielanie zwiedzającym niezbędnej informacji o pracy instytucji;
  2. prowadzenie stałej sprzedaży publikacji, kartek pocztowych i nagrań;
  3. prowadzenie sprzedaży biletów za usługę przewodnicką, projekcję filmu i parking;
  4. wypisywanie faktur.
 20. Przygotowywanie, koordynowanie i wykonywanie prac z zakresu konserwacji obiektów muzealnych.
 21. Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych.
 22. Przygotowywanie i kontrolowanie prac porządkowych wykonywanych przez młodzież.
 23. Prowadzenie prac remontowych.
 24. Wykonywanie niezbędnych napraw w budynkach Muzeum.
 25. Zabezpieczanie i konserwowanie sprzętu.
 26. Dozorowanie terenu Muzeum w Rogoźnicy, a w szczególności:
  1. zabezpieczanie budynku Muzeum i obiektów muzealnych przed kradzieżą i dewastacją;
  2. zawiadamianie przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach i kradzieżach;
  3. powiadamianie odpowiednich służb mundurowych o zauważonych zagrożeniach, kradzieżach, włamaniach itp.
  4. odnotowywanie uwag z przeprowadzonego obchodu terenu w książce pracy dozorców.
 27. Organizowanie pracy pomocy muzealnych, do zadań których należy w szczególności:
  1. zastępowanie przewodnika przy obsłudze urządzeń audio-video,
  2. pilnowanie ekspozycji,
  3. udzielanie zwiedzającym niezbędnych informacji,
  4. zapewnienie czystości w pomieszczeniach wystawienniczych, obiektach muzealnych, w budynku Muzeum i na zewnątrz.
 28. Archiwizacja i przekazywanie dokumentów działu do Archiwum Zakładowego zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Muzeum.
 29. Nadzorowanie przez kierownika działu zadań i obowiązków wykonywanych przez podległych pracowników.
 30. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa związanych z działalnością Muzeum.
 
 
4. Dział Administracyjno-Gospodarczy i Kadr
 
 1. Prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej.
 2. Nadzór nad eksploatacją budynków, zlecanie wymaganych przeglądów instalacji itp.
 3. Obsługa remontowo-konserwacyjna budynków.
 4. Zapewnienie dostaw do obiektów Muzeum mediów i usług: wody, energii, ciepła, ochrony, łączności, wywozu nieczystości itp.
 5. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach Muzeum, zgodnie z wymogami sanitarnymi.
 6. Dbałość o czystość i ład wokół obiektów Muzeum oraz w ich otoczeniu.
 7. Bieżące utrzymanie i kultywacja terenów zielonych oraz wykonywanie prac zabezpieczających i konserwacyjnych w obiektach Muzeum i w ich otoczeniu.
 8. Przygotowanie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu na ekspozycje oraz pomieszczeń magazynowych do przechowywania zbiorów.
 9. Prowadzenie magazynu podręcznego.
 10. Nadzorowanie stanu technicznego urządzeń oraz sprzętu biurowego.
 11. Zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw sprzętu biurowego oraz sprzętu i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Muzeum.
 12. Eksploatacja samochodu służbowego, planowanie i koordynacja pracy kierowcy-zaopatrzeniowca.
 13. Zaopatrywanie Muzeum w niezbędne artykuły biurowe, materiały, sprzęt i wyposażenie, środki czystości, sanitarno-higieniczne itp.
 14. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Udzielanie zamówień publicznych w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o zamówieniach publicznych.
 16. Prowadzenie analiz (we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym) w zakresie kosztów dotyczących eksploatacji budynków, dostaw mediów i usług, napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń technicznych oraz ich eksploatacji, utrzymania i kultywacji terenów zielonych itp.
 17. Prowadzenie sekretariatu:
  1. właściwy obieg korespondencji i jej ewidencja (przyjmowanie, wysyłanie, rozdzielanie korespondencji),
  2. odpowiednie przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji oraz korespondencji,
  3. obsługa urządzeń biurowych i środków łączności będących na wyposażeniu sekretariatu,
  4. prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora oraz książki kontroli zewnętrznych,
  5. wystawianie delegacji,
  6. prowadzenie ewidencji: wyjść służbowych i prywatnych, rozmów telefonicznych służbowych i prywatnych.
 18. Prowadzenie spraw kadrowych:
  1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Muzeum,
  2. sporządzanie analiz dotyczących spraw kadrowych, sprawozdawczości, wykorzystywania urlopów,
  3. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i dokształcania pracowników,
  4. kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
  5. współpraca ze służbami zatrudnienia w zakresie programów wspierających zatrudnienie pracowników,
  6. prowadzenie spraw związanych z działalnością wolontariatu.
 19. Archiwizacja i przekazywanie dokumentów działu do Archiwum Zakładowego zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Muzeum.
 20. Nadzorowanie przez kierownika działu zadań i obowiązków wykonywanych przez podległych pracowników.
 21. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa związanych z działalnością Muzeum.
 
 
5. Dział Finansowo-Księgowy
 
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
  1. zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
   1. - właściwy przebieg operacji gospodarczych,
   2. - ochronę mienia będącego w posiadaniu Muzeum,
   3. - sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej;
  2. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
   1. - terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
   2. - ochronę mienia będącego w posiadaniu Muzeum oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
   3. - prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
  3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Muzeum,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Muzeum,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Muzeum.
 4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
  2. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Muzeum oraz ich zmian,
  3. następnej kontroli operacji gospodarczych Muzeum stanowiących przedmiot księgowań.
 5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Muzeum, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 6. Archiwizacja i przekazywanie dokumentów działu do Archiwum Zakładowego zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Muzeum.
 7. Nadzorowanie przez kierownika działu zadań i obowiązków wykonywanych przez podległych pracowników.
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa związanych z działalnością Muzeum.
 
6. Dział Zarządzania Inwestycjami
 
 1. Identyfikowanie potrzeb inwestycyjnych Muzeum, poprzez:
  1. zbieranie informacji o potrzebach inwestycyjnych poszczególnych działów merytorycznych Muzeum,
  2. analizowanie zebranych informacji pod kątem ich możliwych źródeł finansowania,
  3. analizowanie możliwości realizacji projektów inwestycyjnych ze względu na dostępne źródła finansowania,
  4. sporządzanie planów inwestycyjnych.
 2. Pozyskiwanie środków na realizację projektów inwestycyjnych:
  1. bieżąca analiza źródeł finansowania, w szczególności pod kątem:
   1. - terminów składania wniosków,
   2. - wymogów formalnych,
   3. - wymogów merytorycznych,
   4. - udziału wkładu własnego;
  2. sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym:
   1. - studiów wykonalności,
   2. - architektonicznych projektów budowlanych,
   3. - uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji;
  3. przygotowywanie umów o dofinansowanie, w tym:
   1. - prowadzenie negocjacji dotyczących treści umowy,
   2. - przygotowywanie niezbędnych załączników,
   3. - przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień do zawarcia umowy lub jej realizacji,
   4. - uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla zawarcia umowy o dofinansowanie.
 3. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi, w tym:
  1. uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji,
  2. wykonywanie obowiązków wynikających z wydanych decyzji administracyjnych dot. inwestycji,
  3. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  4. zawieranie umów z wykonawcami,
  5. kontrola prawidłowości realizacji umów z wykonawcami,
  6. przeprowadzanie odbiorów prac zrealizowanych przez wykonawców,
  7. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów inwestycyjnych.
 4. Wykonywanie obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie, w tym:
  1. prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej sprawozdawczości,
  2. sporządzanie wniosków o płatność,
  3. rozliczanie przyznanych dotacji,
  4. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektów inwestycyjnych,
  5. wykonywanie innych obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych,
  6. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją umów o dofinansowanie.
 5. Opracowywanie procedur zarządzania projektami inwestycyjnymi wynikających ze szczególnych wymogów źródła finansowania danego projektu inwestycyjnego, w tym obejmujących:
  1. procedurę udzielania zamówień publicznych,
  2. procedurę prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej,
  3. procedurę archiwizowania dokumentacji projektowej,
  4. procedurę informacji i promocji,
  5. procedurę kontroli prawidłowości realizacji umów z wykonawcami.
 6. Współpraca z Działami Naukowo-Badawczy, Gromadzenia Zbiorów i Oświatowym w zakresie merytorycznej realizacji projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności zadań określonych w pkt.: 1, 2 b), 3 a) – c), e) – f).
 7. Współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie prowadzenia przez ten Dział dokumentacji księgowo-finansowej projektów inwestycyjnych.
 8. Powierzanie swoich zadań do realizacji podmiotom zewnętrznym, w zakresie wymagającym szczególnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wiedzy specjalistycznej.
 9. Nadzorowanie przez kierownika działu zadań i obowiązków wykonywanych przez podległych pracowników.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa związanych z działalnością Muzeum.
 11. Archiwizacja i przekazywanie dokumentów działu do Archiwum Zakładowego zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Muzeum.
2. Działy wymienione w ust. 1 mają siedzibę w Wałbrzychu.
 
§ 7
 1. Na czele działów wymienionych w § 5, ust. 1 stoją kierownicy, którzy podlegają bezpośrednio dyrektorowi Muzeum.
 2. Kierownicy działów w szczególności:
  1. kierują działalnością i zadaniami działów zgodnie z przepisami, zarządzeniami wewnętrznymi oraz poleceniami dyrektora,
  2. planują i organizują pracę działów oraz nadzorują realizację zadań w dziale,
  3. prowadzą i koordynują bieżącą współpracę pomiędzy poszczególnymi działami Muzeum,
  4. ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż przez podległych im pracowników,
  5. określają zakresy czynności pracowników, organizują zastępstwa na poszczególnych stanowiskach pracy,
  6. przeprowadzają kontrolę wewnętrzną zadań wykonywanych przez podległych pracowników,
  7. przygotowują okresowe i roczne sprawozdania w zakresie realizacji zadań działu,
  8. odpowiadają za prawidłowe gospodarowanie mieniem działu,
  9. odpowiadają za jakość i terminowość realizowanych zadań.
 3. Pracownicy działów podlegają bezpośrednio kierownikom.
 4. System zarządzania Muzeum przedstawia schemat organizacyjny Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu, będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 
 
IV   Nadzór i zarządzanie Muzeum
 
§ 8
 
Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
 
§ 9
 1. Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępcy.
 3. Zastępcę dyrektora powołuje, na wniosek dyrektora, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 4. Zastępca dyrektora nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
  1. – Dział Oświatowy,
  2. – Dział Administracyjno-Gospodarczy i Kadr,
  3. – Archiwum Zakładowe.
 
§ 10
 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
  1. – ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
  2. – ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
  3. – reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
  4. – przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
  5. – naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
  6. – wydawanie, w obowiązującym trybie, regulaminów, zarządzeń i postanowień,
  7. – sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
  8. – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
 
§ 11
 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w zakresie określonym w art. 11 Ustawy o muzeach, której członków powołuje i odwołuje organizator.
 2. Rada Muzeum składa się z 7 osób.
 
 
V   Majątek i finanse Muzeum
 
§ 12
 
Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością Muzeum.
 
§ 13
 
Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności statutowej, dobrowolnych wpłat i darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych, a także innych źródeł.
 
§ 14
 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą.
 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.
 
§ 15
 
Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
 
 
VI   Postanowienia końcowe
 
§ 16
 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać organizator, na warunkach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
 2. Dyrektor Muzeum w drodze Zarządzenia, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Delegata Załogi i Komisji Pracowniczej Muzeum Gross-Rosen, wprowadza :
  1. 1). Regulamin Pracy Muzeum Gross–Rosen
  2. 2). Regulamin Wynagradzania Muzeum Gross–Rosen
  3. 3). Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Muzeum Gross–Rosen
  4. 4). Schemat Organizacyjny Muzeum Gross-Rosen.
 
§ 17
 
Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.
 
§ 18
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Muzeum wprowadzony Zarządzeniem nr 8 A Dyrektora Muzeum z dnia 07.06.1996 r.
 
 
 
 

 

Metadane

Data publikacji : 07.04.2010
Data modyfikacji : 13.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szudziński
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szudziński

Opcje strony

do góry