Biuletyn Informacji Publicznej Nabór na stanowisko Główny księgowy - Oferty pracy - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 21.08.2019, 13:58

Oferty pracy

Środa, 10 kwietnia 2019

Nabór na stanowisko Główny księgowy

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 09.04.2019 r.

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1940-1945) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • Główny księgowy - 1 miejsce,
 • w pełnym wymiarze pracy,
 • miejsce pracy – Wałbrzych.

Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać  art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) następujące niezbędne wymagania:

 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie być prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełniać jeden z poniższych warunków:
  • ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające, ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyć średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • być wpisaną do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

U osoby ubiegającej się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku głównego księgowego 5 lat,
 • dobra znajomość zasad księgowości i dyscypliny finansów publicznych,
 • wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości,
 • znajomość zasad finansowania zadań instytucji kultury,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,
 • cechy osobowości takie jak: dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Muzeum,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Muzeum,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, wykonywanie analiz,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku Muzeum,
 • prawidłowe stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, kontrola wydatków związanych z przetargami, remontami, inwestycjami
 • naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazywanie naliczonych odpisów oraz prawidłowe potrącanie i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 • dokonywanie kontroli umów cywilnoprawnych i ich realizacja,
 • sporządzanie list płac,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,
 • przygotowywanie i rozliczanie projektów unijnych i innych dotacji,
 • opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację pracy w Muzeum, w tym Zasady (polityka) rachunkowości,
 • naliczanie zaliczek podatkowych, składek ZUS, potrąceń terminowych i ich przekazywanie,
 • sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną dokumentacji, sprawozdań GUS i innych,
 • obsługa programów: Office, Płatnik, INSERT (Rewizor GT, GRATIFIKANT GT),
 • wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • referencje,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Warunki płacowe:

 • wynagrodzenie 6000–7000 zł brutto.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 6.05.2019 r.

 Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

58-304 Wałbrzych

ul. Szarych Szeregów 9

(Konradów)

 Dodatkowe informacje:

wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 6.05.2019 r. godz. 14:00 pod adresem: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - Główny księgowy”.

 • aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
 • otrzymanych dokumentów nie zwracamy
 • uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)”.

 


 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.04.2019
Data modyfikacji : 10.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Kobielec
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Kobielec
©2002-2019 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL